35996. lajstromszámú szabadalom • Elgőzölögtető készülék

Megjelent 1906. évi jttnius hó 27-én. magy. ^ kir SZABADALMI H I VATAL SZABADALMI LEIRAS 35996. szám. iv/i OSZTÁLY. Elgőzölögtető készülék. DUFFNER SÁMSON MÉRNÖK M/M FRANKFURTBAN. Bejelentésének napja 1905 november hó 23-ika. Elsőbbsége 1904 márcssiuB 8-ával kezdődik. A vákuum, illetve elgőzölögtető készülé­kekben bepárologtatandó anyagok lehetőleg jó ezirkulácziójának előidézése czéljából ajánlották már kizárólag függélyes csövek­ből álló hengeralakú fűtőtesteknek egymás­fölötti, emeletszerű olyan elrendezését, hogy a fűtőcsövek egymás meghosszabbításának irányában fekszenek és közepükön szabad tér marad az anyag lefelé áramlása czél­jából. Világos, hogy miután az ilyen tér maga is mintegy fűtőcső gyanánt működik, ezzel a kitűzött czél el nem érhető, mert ebben a szabad térben egyidejűleg az anyag föl­hajtása is végbe megy, a mi a czirkulácziót megakadályozza vagy legalább is lényege­sen csökkenti. Ajánlották továbbá az anyag lefelé moz­gásának létesítésére a fűtőkészülék és az edény fala között a fűtőcsöveknél nagyobb átmérővel bíró külön vezetőcsöveknek el­rendezését, minek folytán, minthogy csak egy fűtőtest alkalmaztatott, az anyag me­legítése nem volt szabályozható, másrészt pedig szükségtelenül az anyag visszafolyása szűkebbre szoríttatott és fölületi súrlódás növeltetett. Később azután jobb hatás létesítése czél­jából oly készüléket ajánlottak, melynél az | anyag vezetésére egy külön és igen körül | ményes készülék szolgált, de ezen az úton I sem lehet a czirkuláczió kellő gyorsítását elő­idézni, illetve a masszát lehetőleg akadály­talanul föl- és lefelé mozgásba hozni, mint­hogy ennél a készüléknél nem lehet a fűtő­testeket eredményesen emeletszerűen egy­más fölött elrendezni, a mennyiben itt fer­dén fekvő csövek alkalmaztatnak. Claassen ennélfogva ezidőszerint azon nézeten van, hogy az ilyen készülék semmi­féle szerkezete mellett sem vagyunk képe­sek a kívánt czirkulácziót létesíteni, hanem erre a czélra külön mechanikai erőket kell alkalmaznunk (Claassen, «Die Zuckerfabri­kation», 1904, 196. lap). Jelen találmány értelmében sikerül a leg­egyszerűbb, tisztán szerkezeti úton, külön vezetőkészűlék elrendezése és kavarok vagy közvetlenül bevezetett gőz alkalmazása nél­kül a kívánt czirkulácziót előidézni. Ezt az által érjük el, hogy a fűtőtesteket magában véve ismert módon aképen ren­dezzük el egymás fölött, hogy az egyes fűtőtestek függélyes csövei egymás meg­hosszabbításának irányában fekszenek, azon­ban különféle, illetve lépcsőzetesen csök­kenő vagy növekedő átmérővel bíró fűtő­testeket alkalmazunk és ezeket aképen he-

Next

/
Thumbnails
Contents