35996. lajstromszámú szabadalom • Elgőzölögtető készülék

lyezziik el egymás fölött, hogy a fűtőtestek | és az edény fala között elegendő szabad tér maradjon. Az ilyen tér a keringő masz­szánalc teljesen akadálytalan lefelé mozgá­sát engedi meg, úgy hogy ezzel az elren­dezéssel tényleg tisztán szerkezeti úton a massza czirkulácziója idéztetik elő. A készüléket, mint a rajzból látható, kü­lönféleképen építhetjük föl. így pl. az 1. ábra több hengeralakú, füg­gélyes csövekből álló (a, b, c) fűtőtestnek zárt, lépcsőszerű elrendezését mutatja, mely fűtőtesteknek összes csövei pontosan füg­gélyesen vannak egymás fölött elhelyezve, úgy hogy az elgőzölögtetésnél képződő gáz­buborékok a töltőanyagot akadálytalanul sima, függélyes irányban fölfelé hajtják, mely azután nehézségénél fogva a fűtőtest és az edény (D) fala között lévő gyűrű­alakú szabad térben lefelé eshet. A gőzbevezetés helyei (e, el, e2)-vel, a kondenzvíz lefolyásának helyei pedig (f, fl, f2)-vel vannak jelelve. A 2. ábra olyan készüléket mutat, mely akkor alkalmazható, ha czélszerűnek mu­tatkozik a töltőanyagot a meleg fölhajtás útján mindig csak egy fűtőtest csövein ke­resztül fölemelni. A 3. ábrán föltüntetett készüléket oly esetben alkalmazzuk czélszerűen, mikor az elpárologtatás kezdetén csak csekély fűtő­fölületre van szükségünk, melyet idővel mindinkább növelni kell. | A 4. ábra olyan elrendezést mutat, mely a 2. és 3. ábrákban föltüntetett készülék tulajdonságait egyesíti, vagyis csekély ke­ringési magassággal és az elgőzölögtetés kezdetén kis fűtőföl ülettel bír. Az 5. ábra olyan elrendezést mutat, mely lehetővé teszi valamely mechanikai moz­gató közeg, pl. csiga elrendezését a fűtő­rendszer közepén, a töltőanyag fölemelke­désének elősegítése ezéljából. Az egymás fölött elrendezett fűtőtestek természetesen más sorrendben is helyezhe­tők el. így pl. a legkisebb átmérővel bíró fűtőtestet a nagyobb átmérővel bíró fűtő­testek közé helyezhetjük, vagy pedig na­gyobb átmérővel bíró fűtőtesteket kisebb átmérővel bíró fűtőtestek között rendezhe­tünk el. -SZABADALMI IGÉNY. Elgőzölögtető készülék hengeralakú, eme­letszerűen egy fűtőrendszerré egyesített olyan fűtőtestekkel, hogy az egyes fűtőtesteknek függélyes fűtőcsövei egy­más meghosszabbítása irányában vannak elrendezve, jellemezve azáltal, hogy a lépcsőzetesen csökkenő vagy növekedő, vagy egyébként különböző átmérővel bíró egyes fűtőtestek úgy fekszenek egymás fölött, hogy a fűtőtest és az edény fala között a keringő massza akadálytalan lefelé mozgásához teljesen elegendő tér marad. (1 rajzlap melléklettel.) MWJLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 4UDAPE8TEM.

Next

/
Thumbnails
Contents