35971. lajstromszámú szabadalom • Radírgumitartó ceruzákhoz

után a tartó (4) csavarmenetes végébe esa­varolhatók. A pofák rugalmas anyagból készülnek, úgy hogy a be nem csavarolt állapotban szétterpeszthetek és így a gummi behelyezhető, a tartóba való becsavarolásnál pedig összeszoríttatnak és ezáltal a radir­gummit biztosan fogvatartják. Ezen elren­dezés egyszersmind a radirgummi beállí­tását is lehetővé teszi, mely czélra a kapcsot egyszerűen ki kell csavarolni. Az 5 — 8. ábrán látható kapocsnál a (9 és 10) pofák egészen végig csavarmenet­szerűek és (ll)-nél csuklósan vannak egy­mással összekötve. A pofák itt a 7. és 8. ábrákon látható fémrészekből készülnek, a hol is az egyik fémrész a (12) nyelvvel, a másik pedig a (13) nyílással bír, úgy hogy a (12) nyelvnek a (13) nyílásba dugása és a nyelv átgörbítése által csuklós kapcsolat létesül, mely a két szorítópofát erősen össze­tartja. A 9. és 10. ábrákon látható kiviteli alak­nál a kapocs az előbbihez hasonló csavar­menetszerű (14) csőből áll, mely két vagy több, majdnem egész hosszában végighaladó (15) hasítékkal van ellátva. A cső hasítékkal nem bíró vége merevítés czéljából (16) híd­résszel bír. A kapocs használatánál a két részt szót kell terpeszteni, a radirgummit behelyezni és a kapcsot így a tartóba be­csavarolni. A tartónak a kapocsra kifejtett nyomása a csőrészeket egymáshoz szo­rítja, miáltal a radirgummi erősen fogva­tartatik. A 11—13. ábrán látható kiviteli alaknál a kapocs két egymással forgathatóan össze­kötött (17) részből áll, melyek mindegyike egy-egy (18) kampóval bír. A két rész (19)-nél van egymással összekötve. A kampók czélja az, hogy a gummiba ellenkező olda­lokról behatoljanak. A két rész (20)-nál csavarmenetekkel van ellátva, úgy hogy összecsukott helyzetben a tartóba becsava­rolhatók. A 14. és 15. ábrán rajzolt kiviteli alaknál a kapocs egyetlen fémes (21) részből áll, melynek palástja csavarmenetekkel van el­látva. A kapcson egyetlen (22) kampó van kiképezve. Ezt a kapcsot ugyanoly módon csavaroljuk a tartóba, minta 11—13.ábrán látható kapocs egyesített részei. A 16. és 17. ábrákban föltüntetett kivi­teli alaknál a kapcsot (23) tekercsdrót al­kotja, melynek egyik vége (24) kampóvá van kiképezve, mely oldalt hatol a radir­gummiba. A (23) drót a gummit helyzeté­ben biztosan fogvatartja és utóbbi tetszés szerint beállítható, amennyiben a drótot az egyik vagy másik irányban elforgatjuk, mikor is a csavaros drót a tartó csavar­meneteiben mozog. A (23) drót belső vége a (25) fejet alkotja. A tartó itt két részből áll és pedig a tulajdonképeni (26) czeruza­tartóból és a (27) radirgummi tar tóból, me­lyek egymással össze vannak csavarolva. A 18. ábrán látható kiviteli alaknál a (28) drót kapoccsá van behajlítva, mely a radirgummit kétoldalt közrefogja. A drót végei kissé befelé vannak görbítve, úgy hogy (29) kampók keletkeznek, melyek a drót összenyomásánál a gummiba hatolnak és ezt fogvatartják. A kapocs oldalszárai (30)-nál hullámosan vannak kiképezve, úgy hogy a tartó csavarmeneteibe beillenek. A 19. ábrán két ily drót van egyesítve, úgy hogy négy (28) szár keletkezik, melyek hasonlóan fogják meg a radirgummit. A 20—23. ábrán föltüntetett kiviteli alak­nál a csavarmenetek a (31) tartó külső oldalán vannak kiképezve. A tartó (32) hasítékokkal bír, úgy hogy a tat tó maga szorítja közre a radirgummit. A szükséges nyomást a tartó csavarmeneteire csavarolt (33) csavaranya létesíti. A (31) tartó (34) gyűrűs bordában végződik, mely a (32) hasítékok következtében három részből áll. A borda befelé is kiáll, úgy hogy a radir­gummit közrefogja. Mihelyt tehát az anya­csavart kifelé csavaroljuk, a borda befelé •kiálló része mind erősebben összeszorítja és fogvatartja a gummit. Az anya vissza-, tehát befelé csavarolásánál a tartó meglazul s a gummi kivehető. A (34) borda, mint azt a rajz mutatja, tompa élű. Eddigelé a gummi fogvatartására éles szélű bordát szoktak alkalmazni. A tartó végén kiké­pezett csavarmenetek által azonban a radir­gummi a borda tompa széle által is elég

Next

/
Thumbnails
Contents