35971. lajstromszámú szabadalom • Radírgumitartó ceruzákhoz

— 413 — erősen fogvatartatik, úgy hogy a gummi szét nem vágható. A 20—23. ábrákon a tartó az 1. ábrától eltérő módon van a czeruzán megerősítve. E czélból a tartón a rugalmas fémből ké­szült (35) csík van megerősítve. A csík szabad végét a kúpos (36) tekercsrugó nyomja le. A rúgó a (41) czeruzatok (37) zsebében foglal helyet. A 24. ábrán végül a találmány tárgyának oly kiviteli alakja látható, melynél a czeruza és a radirgummi közé az evvel összekötött (38) rúgó van iktatva, melynek az a törek­vése, hogy a radirgummit kifelé nyomja. Ezt a törekvést azonban a (33) anya elő­állítása és a (34) bordának ennek folytán a gummira kifejtett nyomása által ellen­súlyozzuk. A (38) rúgó egyik vége (39) lemezen van megerősítve, mely a (40) váll­hoz ütődve, ezáltal megakadályozza, hogy a gummi a tartóból teljesen eltávolíttassák. Ily módon bármely alkalmas alakú gummi használható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Radirgummitartó czeruzákhoz, az által jellemezve, hogy a tartóba a gummit fölvevő rugalmas és összenyomható rész van bevezetve vagy pedig maga a tartó rugalmas és összenyomható és a gummit közvetlenül fölveszi, úgy hogy össze­nyomásánál a gummi szilárdan fogva­tartatik, a nyomás megszűntetésénél ellenben a gummi eltávolítható, illetőleg beállítható. 2. Az t. alatt védett radirgummitartó kivi­teli alakja, az által jellemezve, hogy a radirgummit két vagy több rugalmasan összekötött részből álló csavarmenetes test veszi föl és a tartóba való becsa­varolásánál biztonsággal közrefogja (1—4. ábrák). 3. Az 1. alatt védett radirgummitartó kivi­teli alakja, az által jellemezve, hogy a gummit fölvevő test két egymással csuk­lósan összekötött csavarmenetes részből áll (5—8. ábrák). 4. Az 1. alatt védett radirgummitartó kivi­teli alakja, az által jellemezve, hogy a gummit fölvevő test csavarmenetekkel ellátott csőből áll, mely hosszanti hasí­tékok által rugalmas nyelvekkel van ellátva (9. és 10. ábrák). 5. Az 1. alatt védett radirgummitartó kivi­teli alakja, az által jellemezve, hogy a csavarmenetekkel ellátott kétrészű föl­csappanható test szemben álló kampók­kal bír, melyek a gummiba behatolnak (11—13. ábrák). 6. Az 1. alatt védett radirgummitartó kivi­teli alakja, az által jellemezve, hogy a csavarmenetekkel ellátott test egyetlen kampóval van fölszerelve,mely agummiba behatol (14. és 15. ábrák). 7. Az 1. alatt védett radirgummitartó kivi­teli alakja, az által jellemezve, hogy a gummi a tartó csavarmeneteiben mozgó tekercsrugóval van összekötve (16. és 17. ábrák). 8. Az 1. alatt védett radirgummitartó kivi­teli alakja, az által jellemezve, hogy egy vagy több részből álló kengyelalakú drót, melynek szárai hullámosak, kampó­alakú végeivel a gummit közrefogja (18. és 19. ábrák). 9. Az 1. alatt védett radirgummitartó kivi­teli alakja, az által jellemezve, hogy a külső fölületen csavarmenetes tartók hasítékok által képezett rugalmas nyel­vekkel vannak ellátva, melyek a nyelvek végein befelé álló tompa élű borda által egy csavaranya eltolásánál a gummit fogvatartják (20—23. ábrák). 10. Az 1. és 9. alatt védett radirgummitartó kiviteli alakja, az által jellemezve, hogy a gummit tekercsrúgó előre nyomja (24. ábra). (3 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNY TÁRSA8Á0 NYOMDÁJA OUDWWB.

Next

/
Thumbnails
Contents