35866. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cellulóza derivatumok előállítására

Megjelent 1906. évi jiuri us hó 11-én. MAGY SZABADALM KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 85866. szám. IV/h/l. OSZTÁLY­Eljárás ezellulóza derivatumok előállítására. MILES GEORGE WELLINGTON VEGYÉSZ BELMONTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 30-ika. Jelen találmány ezellulóza derivatumok előállítására szolgáló eljárásra vonatkozik. Ezen eljárás egy megelőző folyamatát egy egybázisú zsírsavas ezellulóza ester előállí­tása képezi. Ezen estert czélszerű a 733729. számú amerikai szabadalmamban leírt mó­don előállítani, mely abban áll, hogy a ezellulóza és az egybázisú zsírsav anhyd­ridja közötti reakeziót kondenzáló szer jelen­létében végezzük. A kondenzáló közeg azon anyagok közé tartozik, melyek víz jelenlété­ben czellulózával egyesítve a ezellulóza hydrolyzisét létesítik. A föntemlített szaba­dalmambanleírteljáráskülönösen azon körül­ményt hasznosítja, melynek értelmében az anhydridnak közvetlenül szálas vagy termé­szetes czellulózával való egyesítése által ezellulóza esterek állíthatók elő, a nélkül, hogy a czellulózát hydrat alakba való átvi­tele által előzetesen át kellene alakítani. A ezellulóza esternek közvetlenül a szálas czellulózából az alábbiakban leírt módon való előállítása új műszaki hatást eredmé­nyez. A végzett kísérletek után ítélve, a találmány tárgyát képező eljárással akkor érjük el a legjobb eredményeket, ha a ezel­lulóza estert a ezellulóza előzetes hydrálása nélkül alkalmazzuk, vagy mindenesetre a czellulózának oly előzetes hydráláeával, mely hydrálás megközelíti a teljes vegyi reakeziót. Az új eljárást az egybázisú zsírsavas ezellulóza esternek részleges hydrálása jellemzi. A részleges hydrálás mértékének változtatása által, azaz a hydrolizis czéljára alkalmazott vízmennyiség változtatása által termékek sorozatát állíthatjuk elő, melyek­nek fizikai sajátságai változók, miért is különböző kereskedelmi használatra alkal­masak. Mindezen termékek azonban azon általános fogalom körébe tartoznak, mely részben hydrált egybázisú zsírsavas ezellu­lóza esternek nevezhető. A leírás czéljára mint legalkalmasabb egybázisú zsírsav anhyd­rid, az eczetsavanhydrid van választva, melynek a czellulózával való kondenzálására kénsav a legalkalmasabb. Az alábbi leírás az eljárásnak ezellulóza aczetatok részleges hydrálásához való alkalmazására van kor­látozva. Magától értetődik, hogy hasonló eredmények elérésére más hasonló rea­gensek, mint más egybázisú zsírsavak anhyd­ridjei, vagy más a föntemlített szabadal­mamban meghatározott csoportba tartozó kondenzáló szerek is alkalmazhatók. így például ezellulóza triacetat és tetra­acetat előállítására a föntemlített szabadal­mamban leírt módon acetatoldatot állítunk elő és míg az acetat még; oldatban vau.

Next

/
Thumbnails
Contents