35726. lajstromszámú szabadalom • Kemence vörös réznek vagy más fémnek, ill. fémtárgyaknak izzítására

Megjelent 1906. évi május hó 31-én. MAGY. ^ KÍR. SZABADALMI fsfi gf HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35726. szám. Xll/d. OSZTÁLY­Kemencze vörösréznek vagy más fémnek ill. fémtárgyaknak izzítására. BATES DARWIN MÉRNÖK ÉS PEARD WÖRDSWORTH GYÖRGY MÉRNÖK HUYTONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 21-ike. A jelen találmány tárgyát vörösréznek vagy más fémnek, ill. fémtárgyaknak, pld. drótnak, csikóknak, csöveknek, rudaknak izzítására szolgáló kemencze képezi, mely­ben az izzítás a csiszolt fém fényének el­homályosítása és fölületének oxydálása nél­kül foganatosítható. A jelen találmány szerint a kemencze mindegyik végén egy-egy folyadékzár van elrendezve és az izzítandó tárgyak egy foly­tonosan mozgó szállító szerkezet segélyé­vel mozgattatnak a bevezetőnyílásnál elren­dezett folyadékzáron át az izzítókamrába és ebból a kivezetőnyílásnál elrendezett másik folyadékzáron át kifelé; a szállító­szerkezetnek hajtókerekei a folyadékon kí­vül vannak elrendezve és a szállítószerke­zetnek azon része, mely a kivezető végtől a bevezető véghez mozog vissza, a levegőn halad át. A mellékelt rajzokban a jelen találmány tárgya két foganatosítási alakjában van föl­tüntetve. Az 1. ábra a kemencze hosszmetszete. A 2. ábra fölülnézete. A 3. ábra ugyanennek nagyobb léptékű keresztmetszete. A | 4. ábra a kemencze egyik végének na­gyobb léptékű hosszmetszete. Az 5. ábra ugyanennek fölülnézete. A 6. ábra a kemencze egy másik foga­natosítási alakjának hosszmetszete. Az (1) kemenczében (1. ábra) a (2) izzító kamara van elrendezve, melyen az izzítandó tárgyak vezettetnek keresztül. Az izzító-kamrának bevezető és kivezető végén egy-egy folyadékzár vau elrendezve, mely a lefelé hajlított (3) csőtoldatból és a (4) vályúból áll, mely utóbbi valamely fo­lyadékkal van megtöltve, melybe a (3) cső­nek nyitott vége merül be. Ezen elrende­zés folytán az izzító kamrában lévő gázok pld. szénsav, kőszéngáz, gőz vagy más efféle, melyek a (2) kamarában lévő izzó­fémet nem oxydálják, el nem távozhatnak és a küllevegő nem hatolhat az izzító­kamrába. A szállítószerkezet, mely a fémet balol­dali (4) vályún és a (3) csőtoldaton át a (2) izzító-kamarába és ebból a jobboldali (3) csőtoldaton és (4) vályún át kifelé szál­lítja* két egymással párhuzamos, végtelen (6) lánczból (4. ábra) és az ezeket egymás­sal összekötő (7) rudakból (5. ábra) áll. A

Next

/
Thumbnails
Contents