35711. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szögalakú fogazással ellátott fogaskerekek formázására

Megjelent 19öf>. évi május lió 14-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 85711. szám. XII/e. OSZTÁLY. Berendezés szögalakú fogazással ellátott fogaskerekek formázására. EISELE OTHMAR GÉPGYÁROS BÉCSBEN. Pótszabadalom a 33930. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1905 szeptember hó 8-ika. Jelen találmány tárgyát a 33930. számú szabadalommal védett találmány további foganatosítása képezi. A szögalakú fogazással ellátott fogas­kerekek géppel való formázásánál eddig szokásos eljárás abban állott, hogy egy-egy formaszekrényben egy fél fogaskerékmintát formáztak, azután a két összevaló forma­szekrényt egymásra helyezték. Ezen jelen­leg alkalmazásban levő eljárás azonban sok hátrányt okozott, a mennyiben a forma­szekrények legpontosabb központi beállítása daczára az öntvények eltolódtak és a for­maszekrények összeillesztési helyén a fo­gaskeréken öntési borda és sok tisztátalan hely maradt, úgy hogy pontos és minden követelménynek teljesen megfelelő ily fogas­kereket nem lehetett gazdaságosan előállítani, mert az öntés után fáradságos és időt rabló utólagos megmunkálás vált még szüksé­gessé. Jelen találmány alkalmazása által mind­ezen hátrányok teljesen megszűnnek, a mennyiben legelőbb is a fogaskerék két mintarésze pontosan egymásra illesztve egy formaszekrényben formáz tátik le, úgy hogy egyrészt a fogak eltolódása, másrészt öntő­borda képződése el van kerülve. A mellékelt rajzban a találmány tárgya 1. ábrán hosszmetszetben fölállított ken­gyellel, 2. ábrán oldalnézetben leforgatott ken­gyellel van föltüntetve. A berendezés lényegében az (A) rainta­átcsusztatószekrényből és az azon átfor­gathatóan elrendezett (B) kengyelből áll. A mintaátcsusztatószekrény két (la lb) gyűrűből ós egy U-alaku (2, 3, 4, 5) vas­rúdból áll, a melyek az (la lb) gyűrűkre szögvasakkal vannak szerelve. Az előnyö­sen szintén U-vasból való (6) kereszttartó a (2) és (4) rudakra vízszintes helyzetben van szerelve és a (7) vezetőhüvellyel van ellátva, mely a (8) csavarorsó vezetését és pontosan függélyes helyzetét biztosítja. A köralakú (9) lemez a (8) csavarorsó fölső végén a (10) csavarral van megerősítve. A (9) lemezre van fölcsavarolva a (11) lemez, mely az (lb) gyűrűbe behatol és oly vastag? mint a gyűrű kivágása. Ezen (11) lemezre a fogaskerék egyik (12) mintarésze fölcsava­roltatik. A fehérfémből való (13) gyűrűt, mely a minta köré lett öntve, tehát a minta fogalakjába pontosan beleillik, az (lb) gyűrű és a (12) fogas kerékminta között levő hé­zagba fektetjük. A csavarorsó emelését és sülyesztését a (14, 15) kúpkerekek eszköz­lik, melyek a (16) kézikerék ós a (17) ten-

Next

/
Thumbnails
Contents