35711. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szögalakú fogazással ellátott fogaskerekek formázására

gely által hajtatnak. A (17) tengely a (3) rúdra szerelt (18) csapágyban van ágyazva. Hogy a (12) mintarésznek a (13) vezetőgyű­rűből való túlságos kihúzását megakadályoz­zuk, a két (2, 4) rúdon a (19a) és (19b) állítócsavarok vannak alkalmazva, melyek akkép állíttatnak be, hogy a midőn a (12) mintarész fölső széle a (13) vezetőgyűrűvel egy színben áll, a (9) lemez a két állító­csavarra támaszkodjék. A két (2, 4) rúdon egy egy (20a) és (20b) csapos konzol van szerelve, melyek a (B) kengyel forgási csap­jait képezik. A (2, 4) rudak mindkét olda­lán vannak fölszerelve a (21a és 21b) U-vasak, melyeken a (22a) és (22b) hüve­lyek át vannak vezetve. Ezen (21a, 21b) U-vasak úgy függélyes, mint vízszintes hely­zetben a (B) kengyel ütközőit képezik. A (B) kengyel U-keresztmetszetű (23, 24) vas­sínekből áll, melyek az U-keresztmetszetű vízszintes (25) sínnel a (26a) és (26b) sarok­vasak útján vannak összekötve. A (25) sín a (27) hüvelyt tartja, mely ismét a (28) csavarorsó vezetését képezi. Ezen csavar­orsón megy át a (29) tengely, mely alsó végén csavarmenetekkel van ellátva és mely a fölső végére szerelt (30) kézikerék forga­tása által a fölső (31) mintarészt a (28) csavarorsóra erősített (32) toldathoz szorítja. A (34) csapágyon át vezetett (85) tengelyre erősített (33) kézikerék forgatása által for­gásba hozatnak a (36, 37) kúpkerekek, me­lyek ez által a fölső (31) mintarésznek a (38) formaszekrényből és a puhafémből való (39) átcsusztató gyűrűből való kihúzását eszközük. Hogy ezen (39) átcsusztató gyűrűt fogva tarthassuk, két rögzítő szerkezetet alkalmazunk, melyek függélyes irányban a mindenkori formaszekrénymagasságnak meg­felelően eltolhatóan vannak elrendezve és a (40) szögvasak által tartatnak meg, me­lyek a (41, 42) csavarok által az U-kereazt-Bzetü (23, 24) sínekre vannak erősítve. Ezen (40) saögvasakra forgathatóan vannak sze­relve a (43) vezetőhüvely, melyben a víz­szintes irányban eltölhatóan elrendezett (44) bütyök van vezetve. A bütyöknek vízszin­tes irányban való eltolhatósága és rögzít­hetősége különböző nagyságú fogaskerék­minták alkalmazását teszi lehetővé. A bütyök rögzítésére szolgál a (43) ve-Betőhü felyen megerősített, ívalakú (45) sín, mely a (40) szögvasakon megerősített (46) vezetéken megy át és a kézikoronggal el­látott (47) csavarok által minden helyzetben rögzíthető. A (23, 24) U-vasakra vannak sze­relve a (20a, 20b) csapok (48a, 48b) csap­ágyai, melyek az egész (B) kengyel átfor­gatását teszik lehetővé. A (23, 24) U-vasa­kon továbbá a (49a, 49b) balancesúlyok vant nak elrendezve, hogy a (B) kengyel telje­sen könnyű kezelését tegyük lehetővé, Hogy a (B) kengyelt helyzetében pontosan rögzí­teni lehessen, a (22, 24) U-vasakon az (50a, 50b) fiilek vannak alkalmazva, melyeknek furatai a (B) kengyel pontosan függélyes helyzeténél a (22a, 22b) hüvelyek furatai­val összeesnek és melyeken azután az (51a, 51b) csapszögek áttolatnak. Hogy a (38) formaszekrényt a fogaskerékmintához képest pontosan központi helyzetbe lehessen hozni, az (1b) gyűrűs lemezen az (52) ütközők van­nak elrendezve, úgy hogy a szélén ponto­san leesztergályozott formaszekrényt azok közé ép csak be kell helyezni. Minthogy a formaszekrény a fölső mintarész szélével egyenlő magasságú, hogy a (39) átcsusztató gyűrűben vezetést nyerjünk, még az (53) fogkoszorút kell a minta áthúzása előtt föl­helyezni. Az egymásra helyzeti mintarészek központos beállítása czéljából a közéjük he­lyezett (54) tövis szolgál. A formázási folyamat a következő: Az alsó (12) mintarész a (11) lemezre szereltetik, mely lemez a (9) lemezre erő­síttetik. A (13) átcsusztató gyűrűt föltoljuk, a másik (31) mintarészt fölhelyezzük és a formáhomokot a minta fogai közé nyomjuk. A (38) formaszekrényt fölhelyezzük és a formahomokot szokásos módon begyömöszöl­jük. Ha ez megtörtént, a formaszekrény fölső azéle lesimíttatik, a hosszabbító (53) fogkoszorú fölhelyeztetik, a (39) átcsusztató gyűrű feléje tolatik, a (B) kengyel fölemel­tetik, a két (51a) és (51b) csapszög által rögzíttetik, a két rögzítő berendezés lebocsát­tatik, úgy hogy a (14) bütykök szorosan a

Next

/
Thumbnails
Contents