35667. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gyűrűk vagy hasonlók segélyével összefüggő sajtolólapokkal ellátott hydraulikus sajtók kiürítésére és megtöltésére

Megjelent 1Ö06. évi íriájils hó 10-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 85667. szám. IV/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés gyűrűk vagy hasonlók segélyével összefüggő sajtolólapokkal ellátott hydraulikus sajtók kiürítésére és megtöltésére. G. & R. KOEBER'S EISEN- & BRONCEWERKE CZÉG HARBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junius hó 18-ika. A. növényi olajok gyártására használt sajtóknál, melyeknek gyűrűk vagy hasonlók révén összefüggő sajtoló lapjai vannak a sajtoló dugattyúnak lefelé haladásánál isme­retes a nyomólapoknak egymástól bizonyos távolságra való beállítása, hogy a sajtó kiüríthető és megtölthető legyen. Ezen berendezésnek az a hátránya, hogy a sajtó nagysága korlátozva van, mivel a a kiürítésnek és megtöltésnek kézzel kell történnie, lajtorja vagy állvány használata pedig czélszerűségi okokból is ki van zárva. Ezért 17—18 pogácsánál többre nem szer­keszthetik a sajtókat, a midőn a legfölső pogácsa mintegy 1-80 m. magasságban fek­szik. Ezen sajtók másik hátránya az, hogy a sajtó töltését és kiürítését végző mun­kásnak helyét a kezelendő sajtolólemezek­hez kell alkalmaznia, a mi egyrészt kelle­metlen, másrészt pedig fárasztó is. Jelen találmány tárgyát sajtók töltésére és kiürítésére szolgáló oly eljárás képezi, mely nagyobb méretű sajtók alkalmazását és e mellett ezeknek széthúzott lemezek mellett változatlan magasságból való meg­töltését és kiürítését teszik lehetővé. Jelen eljárás abból áll, hogy a sajtoló lemezeket a sajtolás után, ill. a sajtoló­dugattyú visszahaladása után, a legfölső lemeznél fogva fölfelé húzzuk, miáltal a lemezek egymás után bizonyos magasságba jutnak, amelynél könnyen kiüríthetők és megtölthetők. Jelen eljárás keresztülvitele pl. a mellékelt rajzban föltüntetett sajtón van megmagyarázva, mely elősajtóval kap­csolatos. Az (i) lapoknak a töltést és kiürítést meg­engedő széjjelhúzását a 3. és 4. ábra sze­rint pl. az elősajtóban végezzük. Ezen czélra az elősajtó fejrésze oly keretből áll, melynek belvilágossága a lapoknak keresz­tülhaladását fölfelé megengedi. Ezen keret alatt egy kiálló karba erős öntöttlap van kerekeken kitolhatóan ágyazva, mely az (i) lapoknak sajtolás alatt ellenlemez gyanánt szolgál. Az (i) lapok fölemelése fölvonókészülék­kel történik, mely pl. csavarok vagy hy­draulikus nyomás segélyével hozható mű­ködésbe. A föltüntetett példánál hydrau­likus emelőkészűlék van alkalmazva, mely­nek (G) a hajtódugattyúra fölszerelt álló emelőhengere. Az emelőhengeren alúí és a dugattyún fölül vezetőcsiga van alkal­mazva a fölvonókötél számára. A kötél a legfölső sajtolólemezen van megerősítve,

Next

/
Thumbnails
Contents