35622. lajstromszámú szabadalom • Folyadékellenállás

Megjelent 1906. évi május hó 4-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 35622. szám. VIT/g. OSZTÁLY. Folyadékellenállás. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 november hó 14-ike. Az eddigi folyadékellenállásoknab kiváló J egyszerűségükben nyilvánuló előnye csak akkor érvényesül, ha azok hosszú szünetek­ben következő rövid időtartamokban vannak működésben. Ha azonban a folyadékellen­állások valamely motornak erős megterhe­lésnél való gyakori elindításához, vagy vala­mely mótor fordulatszámának tartós szabá­lyozásához alkalmaztatnak, illetőleg általá­nosságban oly erősen vétetnek igénybe, hogy a bennök fejlődő hő a folyadék hő­mérsékletének jelentékeny fokozását okozza, akkor azon hátrány merül föl, hogy az elektrolytnak vezetőképessége a hőmérsék­lettel jelentékenyen növekszik. Ezen hátrány pedig éppen az imént említett esetekben kerülendő el, amennyiben ezeknél legalább némileg egyenletes ellenállást kell fönn­tartani. A folyadék hőmérsékletének a megenge­dett határok közötti megtartására eddig az ellenállástartálynak kívülről való hűtését, vagy pedig a fölmelegedett folyadéknak hidegebb folyadékkal való kicserélését alkal­mazták. Az előbbi módszer közelfekvő okok­ból nem elég hatásos és magának az ellen­állástartálynak bonyodalmas kiképzését teszi szükségessé. Ezzel szemben a folyadék j kicserélése túlnagy és komplikált ellenállás­tartálynak alkalmazása nélkül elérhető ugyan az által, hogy a folyadékot egy az ellen­állástartály közelében elrendezett, nagyobb méretű hűtőtartály felé keringtetjük, csak­hogy ezen elrendezés más tekintetben igen komplikált. Minthogy ugyanis csak csekély hőmér­sékletnövekvésnek szabad bekövetkeznie, az ellenállásnak nagyobbmérvű használatánál aránylag nagy folyadékmennyiségeket kell az ellenállástartály és a hűtőtartály között mozgásban tartani, amihez kiilön mecha­nikai eszközök szükségesek. A hűtőtartálytól pedig a hőt többnyire hűtővíz segélyével kell elvonni, mivel a levegővel eszközölt hűtés nem elég hatásos. Ily módon az egész szerkezet oly bonyodalmassá és terjedel­messé válik ós a vízszükséglet oly nagy, hogy a folyadékellenállásnak a bevezetésben említett főelőnyéről szó sem lehet. Az eddigi folyadékellenállásoknak egy másik, szintén súlyos hátránya akkor merül föl, midőn a folyadék sok sót tartalmaz. A só ugyanis részben elbontatik és gyakran a tartályba jutó olaj hatása folytán szappan­képződéshez és ezzel a folyadék habzásához vezet; de már maga a sónak kikristályo-

Next

/
Thumbnails
Contents