35582. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az anthracénsorozat új származékainak és festőanyagainak előállítására és a festőiparban való alkalmazására

Megjelent 1906. évi április hó SO-án. ___ MAGY. KIR. SZABADALMI wSö HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 35582. szám. IV/f. OSZTÁLY. Eljárás az anthracénsorozat új származékainak és festőanyagjainak előállítására és a festőiparban való alkalmazására. BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK CZÉG R/M LUDWIGSHAFENBEN. Pótszabadalom a 34390. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1905 julius hó 8-ika. A 34390. 1. számú törzsszabad alomban eljárás van ismertetve az anthracénsorozat olyan új származékainak előállítására, me­lyeket «benzanthronoknak» neveztünk el. Kitűnt már most, hogy az ott alkalmazott kiindulási anyagok helyett K-amidoanthra­kinon, vagy a-amidoanthrakinonszármazékok, illetve ezen vegyületek homologjai is alkal­mazhatók, kivéve az 1-2 dioxy (4) amido­anthrakinont és azon diamidoanthrakinono­kat, melyeket az anthrakinonnak salétrom­kénsavval való nitrálásánál keletkező di­nitroanthrakinonok redukciójánál kapunk. A kondenzálás ugyanazon módon megy végbe, a mint azt a törzsszabadalomban ismertettük. A keletkezett termékek az öm­lesztéknek vízbe való öntésénél némely esetben teljesen kiválanak, más esetben savanyú oldataikból alkáliák segélyével ki­csaphatók és a koncentrált kénsavban mu­tatkozó erős fluoreszcenciájuk által kitűnnek. Az a-amidoanthrakinonnak glycerinnel való kondezációtermékéből vizes alkoholból kris­tályítás útján olyan test izolálható, mely aranysárga színű fényes lapokban kristá­lyosodik és a Ca o Hu NO empirikus képletnek • felel meg. Ez a test a íí amidoanthrakinon­ból előállított 251° C. olvadási ponttal bíró és a törzsszabadalomban ismertetett testtel izomer és ehhez hasonlóan egy molekula sc-amidoanthrakinonnak két molokula glice­rinnel való kondenzálása útján a Cu H9 02 N + 2C8 H8 Os = Ca o Hu NO + 7H2 0 képlet szerint képződik. Kitűnt továbbá, hogy az anthrakinon, en­nek szulfosavjai vagy ezek redukciótermékei helyett ezen vegyületeknek, valamint homo­logjaiknak szubsztituálási termékei is alkal­mazhatók. Továbbá a törzsszabadalomban leírt, valamint a tönt ismertetett eljárásnál a glycerin ennek valamely anhydridjével, illetve az utóbbiak vagy a glicerin ethe­reivel vagy esztereivel helyettesíthető. Ezen czélra alkalmas és könnyen hozzá­férhető ilyen vegyületek pl. a monochlór-, dichlór-, epichlórhydrin, acetin stb. Az ezek­kel előállított kondenzációtermékek azonosak azokkal, melyek glicerinnel állíthatók elő, a nyerstermékben tartalmazott alkatrészek mennyiségarányai azonban eltolódhatnak. Azt találtuk továbbá, hogy ezen beozan­thronszármazékok úgy, mint a törzsszaba­' dalomban ismertetett benzanthronok, alká­liákkal való kezelésnél csávafestőanyagokat képesek alkotni.

Next

/
Thumbnails
Contents