35495. lajstromszámú szabadalom • Újítás gazolinfejlesztőkön

Megjelent 190fi. évi április hó 33-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi tfi g hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 85495. szám. II/e. OSZTÁLY­Újítások gazolingáz-fejlesztőkön. STRECK JÓZSEF GYÁROS KOLOZSVÁRIT. Bejelentésének napja 1905 márczios hó 5-ike. Elsőbbsége 1905 május 18-ával kezdődik. Jelen találmány tárgyát újítások gazolin­gáz fejliesztőkön képezik, a melyek czélja, hogy hatásosabb gázfejlesztés éressék el s hogy a készülék könnyen kezelhetővé és működése biztosabbá váljék. A találmány tárgyát a mellékelt rajzok tüntetik föl, amelyen az 1. ábra a készülék függélyes metszete a 3. ábra A—B vonala szerint; a 2. ábra a készülék függélyes metBzete a 3. ábra C—D vonala szerint; a 3. ábra a készülék vízszintes metszete az 1. ábra E—P vonala szerint; a 4. ábra a készülékben elhelyezett spirális út sematikus rajzát; az 5. ábra a légbevezetést szabályozó szelep elrendezését; a 6. ábra a légbevezetést szabályozó szelep metszetét, a 7. ábra E—P vonala szerint; a 7. ábra a légbevezetést szabályozó szelep metszetét a 6. ábra A—B vonala szerint és; a 8. ábra a légbevezetést szabályozó szelep metazetét a 7. ábra C—D vonala szerint mutatja. A- találmány lényegében a légszállító (2) dobra az (1) állványrész közvetítésével helyezett (3) éa (4) gázfejlesztőedényekből a (7)- gazolíntartányból, a (8) harangból, a j (9) tartányból óa az egyes részeket megfe- I | lelő működtethetés czéljából összekapcsoló mellékszerkezetekből áll. A gázfej lesztés oly módon megy végbej hogy a (2) légszállító dobból a (1B, 20), cső­vezetéken át (1. a 2. ábrát) levegőt hajtunk, mely a (8) harangnak a (39) rúd közvetíté­sével vezetéket képező és a (7) tartányhoz fixen erősített (19) henger fölső nyílásain át kiáramlik. A (39) rúd alsó (52) része dugattyú­szerűen van kiépítve, úgy hogy a (8) harang akadálytalanul emelkedhetik vagy sülyedhet a szigetelő folyadékban. A (8) harang, alá áramlott levegő a (7) tartány belsejébe fixen erősített (10) csövön át a nyilak irányában a (3) gázfejlesztő edénybe hatol. A (3) gáz­fejlesztőben egy később leírandó czélnak szolgáló (12) úszó, e körül pedig a 4. ábrában föltüntetett (6) spirálishoz hasonló (5) spirális van elhelyezve, a melynek meneteiben a a gazolin felszíne fölött végighaladva gazolin­gázokat vesz magába a levegő. Az (5) vala­mint a (6) spirális a (3), íllletve a (4) tar­tányok fölső oldalához van erősítve, s alul nem érnek le egészen a tartány fenekéig, hogy a gazolin a tartányban szabadon köz­lekedhessék. Az (5) spirálison végig haladt, és gázokkal terhelt levegő a (16) nyíláson j át (1. I. ábrát) és a (17) csövön át a fölső (4) tartány közepébe centrikusán helyezett (13)

Next

/
Thumbnails
Contents