35477. lajstromszámú szabadalom • Eljárás egy darabból álló lábbeli készítésére

Megjelent 1906. évi április hó 21-én. MAGY. ^ KIR. ^CtwriV SZABADALMI W HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 85477. szám. I/b. OSZTÁLY. Eljárás egy darabból álló lábbeli készítésére. VIANELLO TULLIO BÓRGYÁROS SAGRADÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junias hó 28-ika. Jelen találmány tárgyát oly lábbeli, pl. | czipő, csizma stb. előállítására szolgáló eljá­rás, tehát maga a lábbeli is képezi, melynél a talp és fölsőrész, vagy ennek egy része egy darabból áll úgy, hogy a talpnak a fölsőrészhez való megerősítése teljesen fölös­leges. Egyébként azonban a lábbeli az eddigi gyakorlat szerint bármily alakura formálható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező lábbeli három különböző foganato­sítási alakja van föltüntetve. A czipő készítésénél megfelelő erősségű bőrt, gummit, posztót, linoleumot, vagy egyéb alkalmas anyagot megfelelő nagy­ságú lapokba vágunk, azután e lapon viszá­ján a talp pontos alakjának megfelelő bevágást készítünk és a lap szélét, a bevá­gástól kifelé, ugyancsak a lap viszáján meg­vékonyítjuk, a mi fánczolás, vágás, hasítás, kaparás segélyével történhetik. Az így elké­szített lapot kaptafára huzzuk és a lap megvékonyított szélét a kaptafára rá ványol­juk, még pedig úgy, hogy a lapnak a talp körvonalai mentén lévő vágási fölülete a talp szélét képezze. Az így fölványolt részből készül az egész fölsőrész, mely még úgy is készíthető, hogy a fölványolt rész szélére másik bőrdarabot varrunk. Az 1., 2. és 3. ábra a jelen találmány | egy foganatosítási alakját mutatja, mely szerint a talp (2) körvonalait az (1) lapba vágjuk, a lap szélét megvékonyítjuk ós a lapot a kaptafára erősítjük. Ezután a meg­vékonyított 3 szélt a kaptafára ványoljuk úgy, hogy a czipő alsó része köröskörül egy összefüggő egészet képez, melyen semmi­nemű varrás nem látható. Ekkor a (3) szélre a (4) fölsőrészt rávarrjuk. Az (5) talpat a lapnak a (2) bevágás által határolt meg nem vékonyított része alkotja. A sarok ismert módon készül. A 4., 5. és 6. ábrák az előbbitől némileg különböző foganatosí­tási alakot mutatnak, mely szerint a (3) szél nem ványoltatik föl köröskörül, hanem két részt képez, melyek kétfelől a talprész­hez csatlakoznak és a kaptafárahuzásnál az (5) illeszkedési szól mentén összevarratnak, a varrás pedig kívülről a (7) födőcsíkkal takartatik be. Ezen oldalrészekre a (4) fölső­rész most már rávarrható, vagy a mint a 7., 8. és 9. ábra mutatja, a fölső rész a (3) oldalrészekkel egybe is szabható. Ezen készítési módnál a talpbélés mellőzhető és a lábbeli sokkal kisebb súlyú lesz, minthogy az eddig föltétlenül szükséges czipőalj készítése fölöslegessé válik. A talpnak a fölsőrészhez szögeléssel, varrással vagy más módon való megerősítése elesvén, az ily módon készült

Next

/
Thumbnails
Contents