35426. lajstromszámú szabadalom • Kombinált főcsap vasúti kocsik világítási vezetékei számára

Megjelent 1906. évi április hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 85426. szám. II/d. OSZTÁLY. Kombinált főcsap vasúti kocsik világítási vezetékei számára. MAGYAR FÉM- ÉS LÁMPAÁRÚGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szepember hó 16-ika. Találmányunk tárgya egy kombinált fő­csap vasúti kocsik világítási vezetékei szá­mára és czélja találmányunknak az, hogy a vasúti kocsilámpák meggyújtását, ill. a világítás megindítását ne csak az állomáso­kon való tartózkodás alatt, hanem a vonat mozgása közben is bármikor végezhessük. Ezt la czélt a találmány szerint oly módon érjük el, hogy a kocsi gáztartályától kiin­duló fővezetékbe a szokásos elzáró csapon kívül még egy második, sötétre állító csa­pot is kapcsolunk be, mely sötétre állító csap két állásának megfelelően két külön­böző ellenállású utat kapcsolhat a főveze­tékbe, úgy hogy az égő lámpákhoz több vagy kevesebb gáz juthat és ezek ennek megfelelően vagy világítanak, vagy pedig csupán egy kis lángot tartanak fönn, mely­nek gázfogyasztása igen csekély. Ennek kö­vetkeztében módunkban áll, hogy a sötét­ség beállta előtt induló éjjel közlekedő vo­natokat már a végállomásról égő lámpák­kal indítsuk, a nélkül, hogy evvel túlságos gáz fogyasztásra adnánk okot, mert a lám­pákat a találmány tárgyát képező főcsap segélyével sötétre állítjuk és csak akkor engedjük a sötétre állító csap átállításá­val teljes lánggal égni, mikor a sötétség beállta ezt szükségessé teszi. A csap maga akként van szerelve, hogy az elzárócsapot a szokásos módon kívülről, a sötétre állító csapot pedig a kocsi belsejéből lehessen ál­lítani. A találmány tárgyát képező csapszerke­zet a csatolt rajz 1. ábráján hosszmetszetben látható a 2. ábra 1—1 vonala szerint, míg a 2. ábra a csapszerkezetnek a kocsi kül­seje, a 3. ábra pedig a kocsi belseje felé fordult oldalának nézete. Mint az a csatolt rajzon látható, a kocsi­szekrény valamely alkalmasan fekvő (a) ré­szén két csap van fölszerelve; ezek közül a gáztartálytól jövő (b) vezetékhez csatla­kozó (c) csap közönséges tetszőleges el­záró csap, a (c) csap tokjához csatlakozó (d) csap pedig a sötétre állító csap, mely­nek (e) forgóján a világítógáz két úton juthat a lámpákhoz vezető (f) vezetékbe. Eme (d) csap a rajz szerint oly módon csat­lakozik a (c) csap tokjához, hogy egy cső­csonkjával a (c) csap tokjának egy fura­tába nyúlik, a két csaptok érintkező felü­letei közé pedig megfelelő tömítőanyag van beiktatva, mely tömítőanyagot a két

Next

/
Thumbnails
Contents