35266. lajstromszámú szabadalom • Javított antibalanszberendezés billenő ekéknél

Megjelent 1906. évi márczius hó 27-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI fi m HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 85266. szám. X/a. OSZTÁLY. Javított antibalanszberendezés billenőekéknél. JOHN FOWLER & C° CZÉG MAGDEBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 9-ike. Találmányunk tárgya billenő ekék anti­balanszberendezésének javítása, mely az eddig ismert szerkezeteknél föllépő számos hátrány megszüntetésére szolgál. Régebb, pl. a 39670. és 124393. számú német birodalmi szabadalomból ismertté vált ekéknél az eke működése közben az eke középrészének lengése következtében heves lökések léptek föl, az eke alsó részei pe­dig oly közel voltak a talajhoz, hogy azok a talajban gyakran megszorultak, illetőleg hogy a fölszántott növényzetet föltorlasz­tották. További hátránya eme szerkezetek­nek az, hogy a vonószerkezet csak hiányo­san működött és az oldalirányú eltolódás ellen való szabályozás csak nehezen volt végezhető. Hogy eme hátrányokat elkerülhessük, a találmány szerint az eke középrész alsó ge­rendája alatt külön haránttengelyt alkal­mazunk, mely úgy az antibalanszberendezés vezetőgörgőinek, mint a vonószerkezetnek szerelésére szolgál. Eme berendezés az eke­középrész lengését előidéző kar hosszát csökkenti, tehát a kitérések kisebbedése következtében az eketestet nem f ogják oly heves lökések érni, mint a régebb szerkeze­teknél. További előnye az új elrendezésnek az, hogy az eke alsó részei a talajtól elég tá­vol vannak, tehát torlódások föl nem lép­hetnek, a külön haránttengely alkalmazása következtében a vonóberendezés kettős ve­zetésre talál, úgy hogy részeinek megszo­rulása lehetetlen és a berendezés mindig helyesen működik. A csatolt rajz 1. ábráján a találmány szerint szerkesz­tett billenő eke középrészének nézete lát­ható, a 2. ábra a megfelelő fölülnézet, a 3. ábra az 1. ábra 3—3 vonala szerint vett metszet, a 4. ábra pedig egy némileg módosított fo­ganatosítási alak fölülnézete. Mint az a 3. ábrán látható, a külön (a) haránttengely az alsó (e) harántgerenda fölött van elhelyezve és az alsó harántga­rendára szerelt (b) csapágyakba van ágyazva. Az (a) haránttengely végeire (c) fogaske­rekek vannak ékelve, melyekbe az antiba­lanszberendezés megfelelő (d) fogasrúdjai fogódzanak. Minthogy a (b) csapágyak az alsó (e) harántgerenda fölött vannak elren­dezve, az eketest középrészének működő részei és a talaj fölszine között aránylag

Next

/
Thumbnails
Contents