35180. lajstromszámú szabadalom • Kiváltható lapát turbinákhoz

Megjelent 1906. évi márcaius hó 14-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 85180. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Kiváltható lapát turbinákhoz. WEICHELT KÁROLY MÉRNÖK CHEMNITZBEN. Bejelentésének napja 1905 augusztus hó 16-ika. Elsőbbsége 1901 október 21-ével kezdődik. Turbinákerekeknek és vezetőtesteknek ki­váltható lapátokkal való fölszerelése, me­lyek egy gyűrűhoronyban egymás mellett feküsznek, már ismeretes. Az ilyen lapátok azonban eddigelé általában egy-egy külön alakított lábbal bírtak, mely a lapátnál vastagabban tartva, egyrészről laz egy gyűrűhoronybaji elrendezhető lapátok szá­mának megfelelő csökkentését vonta maga után, másrészről pedig az egyes lapátok között káros hatású térközöket eredménye­zett, végül pedig a kiálló, a gőz nyomásá­nak és a centrifugális erőnek kitett tulaj­donképeni lapátok számára külön támasztó közegek alkalmazását tette szükségessé. A jelen találmány tárgyát képező új la­pátszerkezet >e hátrányok kiküszöbölésére szolgál. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra egyszer lépcsőzött turbinákhoz való lapátnak távlatos nézete, a gőzcsa­torna belső fölületének és magának a la­pátnak ugyanazon középponttól kiinduló (kü­lönböző sugarak szerinti görbületével, va­lamint egyik oldalon elrendezett támasztol­dattal, külső keresztfal nélkül, a 2. ábra e lapátnak keresztmetszete, a toldat magasságában, a 3. ábra hasonló lapátnak távlatos nézete, azonban a toldat helyett támaszkimetszés­sel és fölső keresztfallal, vagyis a gŐzcsa­torna számára elzáró fallal, a 4. ábra a 3. ábrának keresztmetszete, a gőzcsatorna magasságában, az 5. ábra egy támaszkimetszéssel és két csatornával s ennek megfelelően két ke­resztfallal ellátott lapátnak távlatos né­zete, nagy turbinák számára, végül a 6. ábra többszörösen lépcsőzött turbinák­hoz való ilyen lapátnak keresztmetszete, a gőzcsatorna belső fölületének és a lapát­nak különböző középpontokból kiinduló su­garak szerinti görbületével. Mint az ábrákból látható, a turbinakerék­ből vagy a vezető lapát törzséből kiálló la­pátok nem külön alakított lábból emelked­nek ki, hanem pontos folytatását képezik a lapátlábak fölületeinek, vagyis egész hosz­j szúkban hasonlóan vannak alakítva, azaz belül és kívül úgy vannak meggörbítve, hogy minden egyes lapátnak homorú (a) mellső vagy belső fölülete, a (c) gőzcsar torna kimetszésének kivételével, mindenütt pontosan hozzáfekszik a turbinakerék vagy vezetőlapát törzsének gyűrűhornyában előtta elhelyezett lapátnak domború (b) hátsó vagy külső felületéhez. Ez öntött, vagy egyenlő hosszú és keresztmetszetben szintén egyen-

Next

/
Thumbnails
Contents