35053. lajstromszámú szabadalom • Berendezés áramfejlesztők önműködő szabályozására

Megjelent lí>06. évi február hó 20-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35053. szám. XX/a/á. OSZTÁLY. Berendezés áramfejlesztők önműködő szabályozására. PORSCHE FERDINÁND MÉRNÖK BÉCSBEN. Bejelentésének napja 1905 márczius hó 30-ika. Elsőbbsége 1903 márczius 2-tól kezdődik. Találmányom tárgya egy berendezés áram­fejlesztő gépeknek, főleg pedig oly dinamó­gépeknek szabályozására, melyek valamely automobilon vannak alkalmazva és tetsző­leges erőgép, pld. hőerőgép által hajtva a járművet hajtó elektromotorokat tápláló áramot fejlesztik. Eme berendezés czélja az, hogy a hőerőgép hajtószíjdobján a hen­gerek egy bizonyos töltésénél állandóan ugyanaz a legkedvezőbb hatásfokot bizto­sító kerületi erő létesüljön. Hőerőgépek tudvalevőleg csakis a húzó­erőnek (a szíjdob kerületén föllépő erőnek) megtelelő töltés esetében dolgoznak kedvező hatásfokkal, ha pedig a húzóerő nő vagy csökken, a gép hatásfoka romlik, sőt ha a húzóerő a normálist 20%-kal lépi túl, a gép meg is áll. Ha tehát a hőerőgépeket automobilok hajtására használjuk, a jármű ellenállását — mely az út viszonyai szerint folyton változik — akként kell a hőerőgépre át­vinni, hogy ez állandóan azonos kerületi erőt (vonóerőt) legyen kénytelen kifejteni. Minden eddig ismert hőerőgép által me­chanikus áttevés (fogaskerekek-, láncz- vagy szíj-áttevés) útján hajtott automobilnál a föntebb jelzett czél megközelítése czéljából három vagy négy különböző áttevési vi­szony alkalmazható. Elektromos áttevéssel bíró, hőerőgép ál­tal hajtott kocsiknál, melyeknél a hőerőgép közvetlenül van a dinamógéppel kapcsolva és melyeknél az elektromos energiát egy vagy két, a kerekeket hajtó elektromotor alakítja át mechanikai energiává, a föntebb jelzett czélt részben a dynamógép és a mótor fegyverzetének vagy gerjesztőmágne­seinek különböző kapcsolásával, részben pedig ellenállások be- és kikapcsolásával érjük el. Mindkét esetben csak korlátolt mértékben érhetjük el azt, hogy a hőerőgép működé­sére legkedvezőbb föltételeket létesítsünk, mert a szabályozásnál a súly-, tér- és szer­kesztési viszonyok csak kevés számú foko­zat alkalmazását engedik meg, ezenkívül a szabályozás nem is történhetik önműködően, hanem a vezető ügyességétől függ, hogy a legkedvezőbb sebességre szabályozzon. Minthogy azonban az úttest viszonyainak megfelelően a jármű ellenállása rendkívül sokféle értéket, a sebesség azonban csak néhány előre megszabott értéket vehet föl, a hőerőgép majdnem állandóan túlságosan nagy vagy kis mértékben van terhelve és

Next

/
Thumbnails
Contents