35003. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gőzszénsavgépek szénsavának sűrítésére

MegjelenI 1906. évi február lió 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35003. szám. IV/h/i. OSZTÁLY. Eljárás gőz-szénsavgépek szénsavának sűrítésére. BRÜNLER OSZKÁR MÉRNÖK LEIPZIG-GOHLISBAN ÉS KETTLER GYÖRGY GYÁROS OSTERNBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 deczember hó 10-ike. Jelen találmány tárgyát oly gőz-szénsav­gépek szénsavának kondenzálására szolgáló eljárás képezi, melyeknél a szükségelt szén­sav majdnem tiszta oxigén elégetése által állíttatik elő, mely oxigént csöppfolyós le­vegő elpárologtatósa által nyerjük. Ez utób­bit pedig ismeretes hűtési eljárással állít­juk elő. A találmány azon alapszik, hogy a kon­denzálandó szénsav az oxigénfejlesztőhöz vezetett levegővel összekevertetik. Ebben a szénsav a szóban forgó levegő szénsav­tartalmával egyetemben annak folyékony halmazállapotba való átalakítása után szi­lárd állapotban csapódik le. E szerint a sűrítő eljáráshoz nem kívántatnak különös készülékek, és azonkívül oly olcsó, hogy a nyert szénsav az újabbi időben előállított természetes szénsavval kiállja a versenyt. A mellékelt rajzok az új eljáráshoz szük­séges berendezésnek sematikus képét tün­tetik föl, melynél könnyebb áttekintés ezé 1-jából az oxigén előállítási eljáráshoz való szerkezet minden részlete van föltüntetve. (a) egy gőz-szénsavgépnek hengere, (b) a légsűrítő szivattyú, (c) a gőzfejlesztő, (d) oxigénfejlesztő készülék, (s) oxigén­gyűjtő, (f) kondenzátor, (g) vákuumszi­vattyú. A (d) készülék, mely az oxigénfejlesztés­hez szolgál, három vízszintes válaszfallal négy, egymás fölött lévő rekeszre van osztva, melyeket cseppfolyós levegővel megtöltötteknek kell képzelnünk. Ez a négy tér egymással a (t) csővel van össze­kötve, mely (t1 ) elzáró csapokkal van el­látva. A munkafolyamat a következő: Az (s) oxigéngyűjtőből, melyben az oxi­gén nyomás alatt van, az oxigén a (p) csö­vön a (c) gőzfejlesztő belsejében lévő (u) égő felé áramlik (2. ábra). A (q) csövön keresztül egyenlő vagy nem lényegesen magasabb nyomás alatt tüzelőanyag ve­zettetik be, melynek elégetése által víz és oxigén jelenlétében egy magasnyomás alatt lévő gőzszénsavkeverék keletkezik. Ez a ke­verék az (r) csövön keresztül az (a) gőz­gép hengere felé áramlik és azt hajtja. Minthogy majdnem teljesen tiszta oxigén használtatik az elégetéshez, azért ebből az elégetésnél csak kicsiny nitrogéntartalmú szénsav keletkezik. A gőzhengerből kiáramló keverék az (s) csövön keresztül (f) kondenzátorba jut. Itt a vízgőz lecsapódik, míg a gázalakú szén­sav a (g) vákuumszivattyú által (h) csö­vön keresztül a (b) légnyomó szivattyú (i)

Next

/
Thumbnails
Contents