34818. lajstromszámú szabadalom • Szár nélküli toll- vagy iróntartó

Megjelent 1906. évi január hó 22-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34818. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Szár nélküli toll- vagy iróntartó. SCHWERTENBERGI BREYMANN GUSZTÁV OKL. MÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 február hó 15-ike. Eddig az írásnál tintával, tussal vagy hasonlóval rendesen száralakú tolltartók használtattak különböző anyagokból, úgy­nevezett tollszárak. De mindennemű színes irón. palavessző, vagy ecset is hosszúkás szár alakú, mely a kéz fölött legtöbbnyire kiáll (8. ábra). A szár az írásnál meredek állásban tar­tatik, a kéz és kézcsukló befelé és fölfelé el van fordítva. Ezen kényezerített tartás rövid idő után az ujjak és kézcsukló ki­fáradását okozza. Minél nagyobb a kifára­dás, annál kisebb a teljesítmény, annál olvashatatlanabbá válik az írás. Számtalan embernek kell ma a kimerülésig írni, ha azután túlfeszítés folytán még irógörcs is hozzájárul, akkor az illető hivatásában gá­tolva, illetőleg exisztencziájában veszélyez­tetve van. Nem mindenki szerezhet be írógépet, ennek helyes kezelése időt, illetőleg gya­korlatot igényel. Az ily gép használata igen gyakran nem is lehetséges, vagy egyáltalá­ban meg sincs engedve; az írógép újabb időben az irodákban leginkább azért hasz­náltatik. mert a jelen írószerekkel kifáradás nélkül sokat írni nem lehet. Az írógörcsnél ajánlott segédeszközök, mint a szárnak ferdéntartása, vastagabb szárak, parafa vagy gummilabdáknak, vagy gipszöntvény­daraboknak rátolása a szárra éppen csak segédeszközök, melyek azonban a munka­képességet, vagy mi több a korrekt vonást az írásban ismét helyreállítani soha sem képesek. Nagy szükséget képez tehát oly tolltartót szerkeszteni, mely természetes kényelmes ujj- vagy kéztartás mellett a kifáradási megakadályozza, illetőleg a munkaképes­séget tetemesen emeli. Ez az alább leírt tolltartó használatával teljesen el van érve. Amint az az 1. ábrából látható, ezen toll­tartónak trapéz- vagy sokszögalakú tégla, korong, lapított golyó, vagy ellipszoid, stb. alakja van. (a)-nál a toll egyenes irányban (h h) vagy hajlott irányban (hl hl) van alkalmazva. Az (abcd) test vagy tömör (1. ábra) vagy üreges (2. és 3. ábra) ós tetszésszerinti anyagból készülhet. Miután hosszabb írásnál a kéz és az alkar ideg-és izomrendszerében feszülés áll be, minek folytán azután önkénytelen izommozgások lépnek föl, hosszabb írás után tehát vagy súlyosabb anyagból készült tömör tartót

Next

/
Thumbnails
Contents