34615. lajstromszámú szabadalom • Fű- és gabonakaszáló gép

Megjelent 1905. évi deczember hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34615. szám. X/a. OSZTÁLY­Fű- és gabonakaszáló gép. LIVTSCHAK WLADIMIB TITKÁR SZENT-PÉTERVÁRON. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 19-ike. Jelen találmány ezé Íja az eddigi fű- és gabonakaszáló gépek hiányainak egyrészt a gép szerkezetének egyszerűsítése, másrészt bizonyos új működő részek alkalmazása ál­tal való kiküszöbölésében áll. A fű- és gabonakászló gép a mellékelt rajzokon van föltüntetve, melyeken az 1. ábra a gép oldalnézete, a 2. ábra alaprajza s a 3. ábra hátsó nézete. A gép főállványát a fából vagy vasból készült négyszögletes (1) alapkeret alkotja, melyet a közbülső (2) hosszgerenda (2. ábra) két nem egyenlő részre oszt. Az (1) főkeret a két kerék különálló tengelyein nyugszik (3. ábra), melyek közül a balol­dali (3) kerék a tulajdonképeni hajtóke­rék, míg a jobboldali (4) kerék csak a ke­retet támasztja alá. A kerekek tengelyei a főkeretre merőlegesen állnak s helyzetük úgy van megszabva, hogy a keret előrésze a rajta nyugvó teherrel együtt némi túl­súlyban van a hátsó rész fölött, minek kö­vetkeztében az egész keret előre törek­szik billenni. A főkeret egyrészt állvány gyanánt szol­gál, mely a gép összes alkatrészeit hordja, másrészt pedig dobogót képez, melyen a le- j vágott gabonanyalábok vagy csomók a kí­vánt mennyiségben összegyűlhetnek, mi­előtt időnként lerakatnának. Hogy a harántirányú tengely körül lengő (1) főkeret számára a kaszálás magasságá­nak megfelelő, állandó hajlásszög legyen biztosítható, a (3) hajtókerék tengelyén két (5) kocsirúddal ellátott (6) befogó áll­vány van elrendezve. Ezen állvány az (1) főkeret fölött fekvő négyszögletes keret­ből áll, mely ily módon ugyancsak a hajtó­kerék tengelyén forgatható dobogót képez s (7) kocsiüléssel van fölszerelve. Ezen do­bogó helyzetét egy vagy két ló befogása által úgy tesszük állandóvá, hogy a (6) ke­rethez erősített két (5) kocsirúd mellső végét, megfelelő befogó szerszámok segé­lyével, a lovak nyaka által bizonyos ma­gasságban tartatjuk. Az állandó helyzeté­ben ily módon biztosított dobogó szilárd ta­lapzat gyanánt szolgál, mely az alább le­írandó szerkezet segélyével a főkeretnek túlsúlyban lévő mellső részét állandóan tet­szőleges hajlásszög alatt képes tartani. Ezen czélból egy kétkarú (8) könyök­emelő van alkalmazva (1. ábra), melynek segélyével a gép főállványa a következő módon állítható be a szükséges hajlásszög alatt. A (6) dobogóra egy függélyes hasítékkal .. l •

Next

/
Thumbnails
Contents