34615. lajstromszámú szabadalom • Fű- és gabonakaszáló gép

— 2 — ellátott (9) kvadráns van erősítve, mely- | nek hasítékában a kétkarú (8) könyökemelő j foglal helyet. Ezen emelő a kvadráns kö­zéppontjában elrendezett (10) csap körül forgatható s alsó karja a (11) vonórúd út­ján az (1) főkeret mellső részével van csuk­lósan összekötve (1. ábra). Ha a (7) bakon ülő kocsis ezen emelőt a fogantyújánál fölrajzolt nyíl irányában (1. ábra) elfor­gatja, akkor az (1) főkeret előrészét köny­nyen a kívánt magasságba emelheti s a hajlásszög állandóságát a kvadráns ívébe fúrt (12) lyukak valamelyikébe tolt szög ál­tal biztosíthatja. A főkeret mellső szélén az általánosan ismeretes Mc-Cormick-féle (13) késrúd van elrendezve (2. ábra), úgy hogy a föntebbi szerkezet segélyével egy­felől a gabona lekaszálásának magassága tetszés szerint változtatható, másfelől pe­dig a kocsis a főkeret gyors fölemelése ál­tal az esetleg útban lévő akadályokon, pl. köveken, gyökereken stb. áthaladhat, anél­kül, hogy a gép megsérülne. A gépnek az alapállványon elrendezett működő részei a gabonát levágó (13) kés­rúdból, továbbá a gabonaszárakat lehajlító (14) motollából és a levágott gabonacso­mókat önműködően lefektető szerkezetből állnak. A (13) és (14) részek az általánosan is­mert különféle rendszerű kaszáló gépektől majdnem teljesen változatlan alakban van­nak átvéve és az (1) főkeret alakjának megfelelő s a rajzokon föltüntetett módon vannak elrendezve. Ezen részek elrendezésének rövid ma­gyarázatára szolgáljanak a következők: A (15) tokban a 2. ábrán látható (20) fogaskerék van a (3) hajtókerék tengelyére ékelve, mely kerék egy, ugyancsak a (15) tokban elrendezett kerékművel áll össze­köttetésben. Ez utóbbi a (16) forgató ten­gely és (17) forgató rúd útján a (13) kés­rúd ide-oda járását idézi elő. A gép mű­ködő részeinek összes mozgásait létesítő (3) hajtókerék szabadon ül tengelyével, mely­lyel a (18) csuklós rúdazat (3. ábra) és az eltolható (19) hüvely útján kapcsolatba hoz­ható, vagy pedig ezen kapcsolat megszün­tethető. A (3) kerék tengelyén szilárdan ülő (20) fogaskeréken kívül, mely az emlí­tett kerékmű segélyével a késrúd játékát létesíti, ezen tengelyen még egy (21) ki­lincskerékkel ellátott (22 23) láncz,kerék­pár ül szabadon, melyet a tengelyen szi­lárdan ülő (24) kilincs csakis a gép előre mozgása alkalmával visz magával. A (22) lánczkerék, midőn forog, a (25) láncz s a hozzátartozó, a (14) motolla tengelyére erősített (26) lánczkerék segélyével a négy­karú motollát hozza forgásba. A motolla helyzetét a gabona fajának és állapotának megfelelően egyfelől úgy szabályozzuk, hogy (27) tartórúdját a rögzítő lyukakkal ellá­tott ívalakú (28) támasz segélyével a kí­vánt hajlásszög alatt állítjuk be, másfelől pedig (29) csapágyat elmozdítjuk. A gép harmadik működő része, vagyis a levágott gabonacsomók önműködő leraká­sára szolgáló új szerkezet a következő ele­mekből áll: A levágott gabonaszárak egy négyszög­letes (30) vitorlavászondarabra esnek, mely­nek mellső (31) szegélye a védő ujjak so­rát tartó keretrész mellső oldalához van foglalva, A (30) vászondarab átellenes széle egy elmozdítható (32) henger köpenyfölü­letéhez van erősítve, úgy hogy ezen hen­gernek az alább leírandó módon történő elforgatása által egyfelől a vászondarab a hengerre göngyölődik, másfelől pedig a hen­ger egyidejűleg tovamozog, míg csak a ke­ret belső szélével érintkezésbe nem jön. A vászondarabnak ezen időszakos le- és föl­göngyölődése s ennek következtében a ga­bonacsomók összegyűjtése és lerakása a következő módon történik: A főkeret hátsó részének külső oldalán egy végcsapokkal ellátott (33) tengely van szögvastartókba ágyazva (2. és 3. ábra), melyen két, egymással párhuzamos, hosszú (34) emelőkar s két rövid (35) kar ül szi­lárdan, mely utóbbiak más síkban feküsz­nek. A (35) karok között a (33) tengelyen szabadon forgó (36) lánczkerék foglal he­lyet, mely a (3) hajtókerék tengelyén la­zán ülő (23) lánczkerék forgása alkalmával i a (37) láncz útján hozatik forgásba. A két

Next

/
Thumbnails
Contents