34588. lajstromszámú szabadalom • Újítások elszenesítő retortákon

Megjelent lí)05. évi deczember hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34588. szám. II/e. OSZTÁLY. Újítások elszenesítő retortákon. BASCH ANTAL KERESKEDŐ SZAPLONCZÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 30-ika. Jelen találmány tárgyát újítások képezik elszenesítő retortákon, melyek egyrészt kévés tüzelőanyagot igényelnek, tehát igen gazdaságosan működnek, másrészt a retor­ták gyors kihűlését és könnyű megtöltését teszik lehetővé. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező újításokkal fölszerelt elszenesítő re­tortaberendezés van föltüntetve, nevezete­sen az 1. ábra az újítással ellátott retortael­rendezés függélyes metszete, a 2. ábra ugyanannak fölülnézete, részben metszete. Az (1) falazattal körülfalazott két (2) gőzkazán (3) generátortüzeléssel van el­látva, a tüzelőanyag beadagolása pedig a (4) töltő garaton át történik. A kazánok (5) terei a (6) tápvezetéken bevezetett víz­zel vannak megtöltve. A fejlődő gázok a (4) garatból elágazó (7) vezetéken, a fej­lődő gőzök pedig a (8) vezetéken távoznak el. A kazánok között lévő (9) térbe már most soronkint csoportosított tetszőleges számú, a rajzon például három (10) retorta van beépítve, melyek vagy teljesen vasbá­dogból vagy efféléből állhatnak, vagy pe­dig előnyösebben — úgy, ia mint az a raj­zon is föl van tüntetve — (11) chamotte­vagy más tűzálló burkolatba behelyezett (12) vasbádogszekrényekből állanak, melyek a 2. ábrán látható (13) fogantyúk segélyé­vel gyorsan és könnyen kihúzhatók oly czél­ból, hogy a teljesen elszenesített fával, szénnel vagy effélével megtöltött egyesre­torták újabbi, tehát még el nem szenesí­tett, fával stb.-vel megtöltött retortákkal I legyenek kicserélhetők. A retortákban lévő fa stb. elszenesítését egyrészt a (7) vezetékeken kiáramló gázok, másrészt a (8) vezetéken kiáramló gőz esz­közlik, melyek együttesen igen gyors el­szenesítést idéznek elő. Az egyes retorták a melléktermékek el­vezetésére (14) vezetékekkel lehetnek el­látva, melyekbe ismert kettős hűtőberende­zések lehetnek iktatva, úgy hogy a mellék­termékek teljesen tisztítva és lehűtve ér­keznek rendeltetési helyükre. A gáz-gőzke­verék a (9) térből a (16) vezetéken át a retorták vezetékeiből jövő meleggel együtt valamely kazán fölmelegítésére vagy más fűtési czélokra hasznosítható. Lehet esetleg a kazánvízből fejlődő gőzt külön czélokra is elvezetni a (15) vezetékeken át. A hűtőcső akként van kiképezve, hogy annak a lerakódott kátránytól vagy egyéb tisztátalanságoktól való tisztítása igen

Next

/
Thumbnails
Contents