34588. lajstromszámú szabadalom • Újítások elszenesítő retortákon

— 2 — könnyen eszközölhető, a mi eddig azért járt nehézséggel, mert a hűtőcső szétsze­dését követelte meg. A tisztítás itt akként történik, hogy a hűtőcsőbe egy (17) láncz vagy efféle van beeresztve, mely a cső két vége közelében van megerősítve. Tisztítás czéljából már most a lánczra egy vagy több körkefét erősítünk s a lánczot a cső egyik végén közbe-közbe megforgatva kihúzzuk, mikor is a körkefe a hűtő cső belső falát alaposan tisztítja. A láncz természetesen oly hosszú, hogy a kihúzás után másik vége még benmarad a csőkígyóban. Ennél a retortaberendezésnél a szénen kí­vül melléktermékeket is nyerünk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás elszenesítő retortákon, az által jellemezve, hogy két gőzkazán között zárt térben több elszenesítő retortavan beépítve, melyek a gőzkazánok töltőga­ratjából elágazó, e zárt térbe torkoló vezetékből jövő gáz és a kazánnak ugyancsak e zárt térbe torkoló gőzve­zetékéből jövő gőz által együttesen föl­hevíttetnek. 2. Az 1. alatt védett újítás egy kiviteli alakj cl, clZ által jellemezve, hogy a re­torták chamotteból készült burkolatokba dugott, a fa vagy egyéb anyag elszene­sítése után könnyen kihúzható és má­sokkal pótolható bádogszekrényekből ál­lanak. 3. Az 1. és 2. alatt védett retortaberende­zésnél alkalmazott hűtőberendezés, az által jellemezve, hogy a csőkígyó egy végigmenő láncczal van fölszerelve, melyre a csőkígyó tisztítása czéljából körkeféket erősítünk és ezeket a csőkí­gyóban végighúzzuk. (1 rajzlap melléklettel.) PAU.AS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOWÁJA BUOAP68TEN.

Next

/
Thumbnails
Contents