34560. lajstromszámú szabadalom • Tüzelőeljárás gőzkazánokhoz, kályhákhoz és hasonló tüzelőberendezésekhez

Megjelent 1905. évi deczember hó 18-án. MAGY. ^^ KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34560. szám. II/c. OSZTÁLY. Tüzelőeljárás gőzkazánokhoz, kályhákhoz és hasonló tüzelőberendezésekhez. CASSENS VILMOS MÉRNÖK BERLINBEN. Bejelentésének napje 1905 julius hó 7-ike. Elsőbbsége 1904 január 22-től kezdődik. A tüzelőanyag tökéletesebb kihasználására és a füst elégetésére, vagy legalább rész­ben való elégetésére szolgáló, eddig ismert eljárásoknál és berendezéseknél már jártak úgy el, hogy a füstgázok egy részét, friss levegővel keverve, nyomás alatt a rostély alá vezették, hogy azután azt innen, fölfris­sülve, a rostélyon lévő izzó tüzelőanyaghoz juttassák. Megkisérlették már azt is hogy még tökéletesebb elégés elérésére a füst­gázlégkeverékbe víz vagy gőz alakjában ned­vességet vezettek, és pedig vagy közvetlenül a rostély alatt vagy fölött, vagy még előbb. Az illető föltalálok a helyes úton halad­tak ugyan, de nem jutottak el ez út végére, azaz nem érték el a kivánt ezélt, t. i. hogy ne csak a tüzelőanyagfogyasztás csökkenjen és mindenekelőtt csekély értékű tüzelőanyag is használható és teljesen kihasználható le­gyen, hanem hogy a füstnek a rendes mér­téket tetemesen meghaladó elégetése is eszközölhető legyen. Nem ismerték ugyanis föl azt, hogy a nedvességet, azaz a jelen esetben a gőzt, a füstgázlégkeverékbe, ille­tőleg általában a tűzhelybe, kétféle módon kell bevezetni, illetőleg az említett keveré­ket kétféle módon kell a gőzzel keverni, nevezetesen : először úgy, hogy az az izzó tüzelőanyaggal való érintkezést megelőzőleg a gőzzel való jó összekeveredés útján füst­gázléggőzkeverékké alakuljon és hogy az­után, mint ilyen, fölfelé irányított tiszta gőzsugarakkal együtt vezettessék és fuvas­sék a tüzelőanyagba alkalmas fúvó közvetíté­sével. Ekkor a tűzre a rostély alatt nem csak a füstgázlégkeverék, mint ilyen, fog hatni, hanem ezzel együtt a tiszta vízgőz is, mely­nek, a mennyiben éppen csak a fölfelé irá­nyított sugarakról van szó, egy része hasz­náltatik csak föl a további keverékképe­zésre, míg másik része tiszta gőz alakjában az izzó tüzelőanyaghoz jut. Ezen tapaszta­latra van alapítva a jelen találmány. Ezen új tüzelőeljárásnak az eddiginél lényegesen nagyobb hatása egyrészt abban áll, hogy a tüzelőanyag igen tökéletesen ég el és cse­kély értékű tüzelőanyag is használható és tökéletesen kihasználható, másrészt abbanj hogy a rostély teljesen tisztán marad, el nem ég és ennek folytán a rostélyrudak ki­cserélésére gyakorlatilag egyáltalában nincs szükség. Ha jó tüzelőanyag áll rendelkezésre, annak gyakorlatilag tökéletes elégése által meg van adva azon további lehetőség is, hogy kis rostélyfölíilettel beérjük, a miben a találmány további lényeges előnye rejlik. Két tüzelő berendezés, melyeknek szer-

Next

/
Thumbnails
Contents