34488. lajstromszámú szabadalom • Mentőkészülék közúti vasúti kocsikhoz

I Megjelent 1905. évi deczember hó 5-én. MAGY. ^gg. K1H. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34488. szám. V/g/1. OSZTÁLY. Mentőkészülék közúti vasúti kocsikhoz. ESEMANN FRIGYES OTTÓ KERESKEDŐ ALTONÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 30-ika. Jelen találmány tárgya a közúti kocsikon alkalmazott azon védőszerkezetek (mentő­készűlékek) körébe tartozik, melyek műkö­dése abban áll, hogy egy akadálynak az ütköző- vagy fölfogókészűlékbe való ütkö­zése következtében a hajtóáram megsza­kad és a fék bekapcsolódik, amivel egy­idejűleg egy homokszórókészűlék jön mű­ködésbe s fékpofák esnek a sínekre. Ezt a föladatot oldja meg jelen találmány tárgya szerkezetének egyszerűsége, valamint kor­látlan időre biztosított működése által. A bejelentés tárgyának még az az előnye, hogy minden egyes részéhez könnyen hozzá lehet férni és azok könnyen kicserélhetők. A mellékelt rajz a találmánynak egy példaképeni foganatosítási alakját tünteti föl, és pedig az 1. ábra egy közúti kocsi alsó részének és az erre fölszerelt védőberendezésnek sematikus képét oldalnézetben, a 2. ábra annak alaprajzát, míg a 3. ábra egy szerkezeti alkatrészt ábrázol. A kocsi alvázához a kocsi elejével egy síkban lévő vagy azon túlnyúló (a) ütköző­rács van erősítve, mely a (c) kocsiváz meg­felelő (b) vezetékeiben (d) vezetőrúdjaival együtt vízszintes irányban mozgatható, és melynek normális helyzetét (e) rúgók álla- ' , pítják meg. Az ütközőrácsot elől rugalmas anyaggal kipárnázzuk és alsó részén czél­szerűen egy fölfogó (f) teknőt alkalmazunk, amelyben a vágányon fekvő személy föl­fogható. A kocsialváz (b) vezetékeiben föl­lépő súrlódás csökkentésére golyós vagy hasonló csapágyazás alkalmazása ajánlatos. Az (a) iitközőráccsal összefüggő, a hajtó­áramot megszakító és a mentőkészülék mű­ködési pillanatában a fékező áramot záró átkapcsolószerkezet a következő. Az (a) üt­közőrácstól hátranyúló (g) rúd vízszintes (h) kengyele két egymásfelé irányított (i, k) dugós kontaktussal bír, melyek közül a (k) kontaktus a védőberendezés nyugalmi hely­zetében a hajtóáramot zárja, míg a fékező­áram (m) áramköre nyitott. Ha az (a) üt­közőráccsal a (g) rúd hátrafelé halad, akkor a hajtóáramkör megszakíttatik, és az (m) kontaktusok közé behatoló (i) dugó által a fékezőáram bekapcsoltatik, úgy hogy az elektromágneses fék működésbe jő. Az (i, k) dugókból álló, a hajtó- és fékezőáram át­kapcsolására szolgáló szerkezet mellett oly berendezésű, hogy a kocsivezető ismert mó­don kézzel egyik vagy másik áramkört be­kapcsolhatja, ÜL megszakíthatja. Az (u) kerekek és (d) vezetőrudak vége ' közt van az (o) homokszóró a (c) kocsi-i

Next

/
Thumbnails
Contents