34480. lajstromszámú szabadalom • Újítás átkormányozható gőzturbinákon

Megjelent 1905. évi deczember hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 84480. szára, v/d/l. OSZTÁLY. Újítás átkormányozható gőzturbinákon. LENTZ HUGÓ MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 8-ika. A turbinakerekek lapátjainak alakja rend­szerint -a géptengely meghatározott for­gási sebességének felel meg. Ha az ilyen alakú lapátoknál a futókerék ellenkező irá­nyú befolyásolása által ellenkező irányú for­gást akarnánk létesíteni, akkor az ered­mény csakis a turbinának lényegesen ki­sebb teljesítő képessége s a gőznek jóval tökéletlenebb kihasználása volna. A közön­séges turbinák tehát csupán csak az egyik irányban való forgásra alkalmasak. Ez nem­csak gőz- és gázturbinákra, hanem víztur­binákra is áll. Ennélfogva ott, hol mindkét forgási irányra szükség van, pl. hajók mozgatására szolgáló gőzturbináknál, saját tengelyekkel bíró, külön előre és hátra mozgató turbir nákat alkalmaztak. Hogy ily czélokra egyet­len gőzturbinatengely úgy előre, mint hátra­felé való haladásnál is alkalmazható le­gyen, különféle módszereket kíséreltek meg. A legegyszerűbb módszer abban állt, hogy ugyanazon tengelyen egy előre és egy hátra­felé hajtó turbinát rendeztek el egymás mellett, vagy a két turbinát teleszkopsze­rűen egymásba tolták. Azonban mindkét esetben két teljesen elkülönített turbina­csoportot kapunk, melyeknek egyike forga­tás alkalmával csak fékező hatást fejt ki, a nélkül, hogy munkát végezne. Újabb törekvések oda irányulnak, hogy egyetlen futókereken két lapátkoszorú le­gyen egymás fölé vagy egymás mellé he­lyezhető, melyek közül az egyik balra, a másik jobbra történő forgatásra szolgál. Ezen megoldás hátránya az, hogy az üresen futó lapátkoszorú jelentékeny ellenállást okoz. Czélszerűbb út volna tehát a futókerék lapátjai számára olyan alakot kigondolni, mely úgy előre, mint hátrafelé való hala­dásra is alkalmas volna. Ezt már szintén megkísérelték, azonban minden gyakorlati siker nélkül. Az ajánlott „lapátalakok többé­kevésbbé czélszerűtlenek, mivel nem mű­ködhetnek jelentékeny lökések nélkül, me­lyek főként onnan erednek, hogy az előre és hátra forgatásra szolgáló két lapátalak nehezen egyesíthető egyetlen lapátkoszo­rúvá. Némelyek a két lapátalakot ugyan egyetlen darabbá egyesítették, azonban egy összekötő hidat kellett segítségül venniök. Mindkét módszernél az előállítás nehézsége érezhető hátrányosan, a mennyiben nem­csak minden egyes lapátfölületet, hanem ennek a hozzátartozó lapátfölülettel való összekötő hídját vagy pedig a hátlapokat is külön kell megmunkálni. Ettől eltérőleg jelen találmány egyetlen darabból készült lapátalakokra vonatkozik,

Next

/
Thumbnails
Contents