34433. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerékabroncs

Megjelent 1905. évi november hó 29-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ||1|| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34433. szám. XX/a. OSZTÁLY. Rugalmas kerékabroncs. DUCASBLE ALFRÉD MÉRNÖK S/M NEUILLYBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 augusztus hó 17-ike. Jelen találmány légkamrákkal ellátott rugalmas kerékabroncsokra vonatkozik s czélja az abroncsnak oly módon való kiké­pezésében áll, hogy az hatásosan hűthető legyen. Az új abroncs, melynél külső védő burokra nincs szükség, üreges kamráknak egy sorával van ellátva s ezen kamrák egy­mástól el vannak szigetelve, azonban a külső levegővel az abroncs falában alkal­mazott kis nyílásokon keresztül állandóan szabad és közvetlen összeköttetésben áll­nak, úgy hogy a kerék minden körülfordu­lása alatt minden egyes kamrában levegő­változás megy végbe. Az abroncs kerületén konkáv vagy más alkalmas alakú haránt­horny- vannak elrendezve, melyek az ab­roncsot egyes részekre osztják. Mialatt az abroncsnak egy része a földdel érintkezik, a kamrában lévő levegő egy része kiszo­ríttatik s mihelyt az illető részre a nyomás megszűnik hatni, újból friss levegő szívatik be a kamrába. A mellékelt rajzon az 1. ábra az új abroncs nézete, részben hosszmetszete, a 2. ábra pedig keresztmetszete, a 3. ábr a az abroncs megerősítésére szol­gáló c varszög nézete, míg a 4. t a az abroncs egy másik kiviteli alakja c keresztmetszete. Az 1. és 2. ábrán bemutatott kiviteli alak szerint a gummiból készült (a) abroncs (b) kamráknak egy sorával van ellátva s a kamrák, mint az 1. ábra mutatja, lényegi­leg körkeresztmetszettel bírnak. Ezen kam­rák az abroncs falában alkalmazott kis (c) nyílásokon keresztül a külső levegővel áll­nak összeköttetésben. Az abroncs kerületén az egyes (b) kamrák között (d) hornyok vannak elrendezve, melyek a rajz szerint egyenesen haladnak, azonban rézsútos irány­nyal is bírhatnak. Az abroncs járófelülete lapos lehet, mint az 1. és 2. ábra mutatja, vagy pedig leke­rekíthető, mint a 4. ábrabeli kiviteli alak­nál. Azonban a járófölületet előnyösebb la­posra kiképezni, mivel az abroncs kicsúszá­sát ezen alak akadályozza meg legjobban. Az abroncsot a talppal az (e) kiugró bor­dák foglalják össze, melyek a talp (f) szo­rító kamráival kapcsolódnak. Azonban biz­tosabb kapcsolat létesíthető a T-alakú fej­jel ellátott (g) csavar szögek segélyével (3. ábra), melyek az abroncson és talpon át­haladva, fejükkel a (d) hornyokban nyu­gosznak (1. ábra). Ha a keréknek a (d) hornyok által elvá­lasztott részei vagy szegmensei a földdel érintkeznek, akkor a levegő a megfelelő

Next

/
Thumbnails
Contents