34396. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés illó oldószerek visszanyerésére

Megjelent 1í)05. évi november hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 34396. szám. iv/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés illó oldószerek visszanyerésére. DELHOTEL ÖDÖN MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 3-ika. A jelen találmány tárgyát eljárás és be­rendezés képezi a külömböző iparágakban fölhasznált illó oldó szereknek, különösen a kelmék tisztítására használt benzinnek visszanyerésére elpárologtatás és kondenzá­lás által. Ugyanezen czél elérésére már alkalmaz­tak keringésben lévő levegőt az ezen oldó­szerekkel kezelt kelmékben vagy egyéb anyagokban tartalmazott oldószerek gőzei­nek fölvételére, a mikor is ezen levegőt az­tán refrigerátorokba juttatták, melyekben a gőzöket kondenzálták, miáltal az oldó­szerek ismét folyékony állapotban vissza­nyerettek. A jelen találmány tárgyát képező eljá­rás már most az által tűnik ki, hogy a le­vegőt, mely a kondenzálandó gőzök föl­vételére szolgál és mely ekként lég-gőz-ke­verékké alakul át, nemcsak közvetve teszi ki hűtésnek, hanem közvetlenül is érintke­zésbe hozza a hűtő fluidummal és hogy, mielőtt ezt tenné, a lég-gőz-keveréket a kondenzálandó gőzök fölvételére szolgáló levegővel hőkicserélés szempontjából köz­vetett érintkezésbe hozza, miáltal úgy az égési, mint a hűtő anyagban nagy megta­karítások éretnek el. Az eljárás foganato­sítására szolgál a mellékelt rajzban példa­képen kelmék tisztítására használt benzin­nek visszanyerésére szolgáló foganatosítás­ban bemutatott berendezés, mely az 1. áb­rában hosszmetszetben és részben metszet­ben és a 2. ábrában fölülnézetben és rész­ben metszetben van föltüntetve. A berendezés az (A) tartályból, a hűtő és kondenzáló (C) toronyból, a frakcionáló (D) radio-kondenzátorból és az (E) ventilá­torból áll, mely a levegőt a berendezésben keringésben tartja. Természetes, hogy az (A) tartály, mely a tisztítandó anyagok stb. befogadására szol­gál, tetszőleges szerkezetű lehet, mely szer­kezet a befogadandó anyagok természete szerint fog módosulni. Ha kelmék, ruhadarabok stb. kezeléséről van szó, ezeket czélszerűen a (b) tartókon nyugvó (a) léczeken helyezzük el. Az (A) tartály a (c) kettős fenékkel van ellátva, melyben a (d) gőzfűtési csövek vannak el­helyezve. Az (e) terelők arra szolgálnak, hogy a meleg levegő az egész tartályban lehetőleg egyenletesen osztassék el. A meleg levegő a tartályban való elosz­lása közben fölveszi az oldószernek ugyan­csak a tartályban szétterjedő gőzeit és a tartályból az (f) csövön át a (B) hőkicseré­lőbe jut, mely a vízszintes (g) csöveknek

Next

/
Thumbnails
Contents