34374. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló berendezés

Megjelent 1905. évi november hó 24-éi». MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 34374. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Kapcsoló berendezés. S0C1ÉTÉ ANONYME DES ANCIES ÉTABLISSEMENTS PANHARD & LEVASSOR GYÁRI CZÉG PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junius hó 22-ike. A jelen találmány főkép olyan gépele­mek egymással való kapcsolására szolgáló berendezésre vonatkozik, melyek hosszirá­nyukban eltolandók. A találmány tárgya főkép automobilok sebességének változtatására szolgáló beren­dezéseken kapcsolószerkezet gyanánt'előny­nyel alkalmazható. A mellékelt rajzon: 1., 2. és 3. ábrák a jelen berendezésnél a kapcsolás módját vázlatosan tüntetik föl, különböző helyzetekben, 4. ábra a kapcsoló berendezésnek sebes­ség változtatására szolgáló berendezésen való alkalmazását ábrázolja. A két (1) és (2) gépelem, melyek közül az első tolattyú, a második valamely más gépalkatrész lehet, egymáshoz képest el­tolható. Lehet e mellett az egyik rész a másik belsejében is elrendezve. A (2) gép­elem egy szilárdan álló (3) falat képező test hosszában eltolható. Az (1) gépelem, a (4) nyíl irányában való eltolódása alkal­mával, a (2) gépelemet (5) ütközője köz­vetítésével magával viszi. Ha az (1) gép­elem a (4) nyíl irányával ellenkező irány­ban tolódik el, miközben a (2) gépelemet ezen eltolódása egy részében magával kell hogy vigye, míg azután e (2) gépelem mozdulatlanul rögzítendő, az (1) gépelem pedig ugyanezen irányban tovább mozog, akkor a két gépelemet megfelelően elren­dezett kapcsoló berendezés segélyével kap­csolatba kell egymással hozni. E czélra a jelen találmány szerint a (2) gépelemet egy (6) üreggel lehet ellátni (2. és 3. áb­rák), melyben egy alkalmas alakú (7) kap­csoló test, pl. golyó vagy henger van el­helyezve, melynek átmérője nagyobb, mint a (2) gépelem magassága. Az (1) és (3) részekben, alkalmas helyeken (8) és (9) be­vágások vannak kiképezve, melyek a (7) kapcsoló test részbeni befogadására alkal­mas alakkal bírnak. A 2. ábrán bemutatott helyzetben a (7) kapcsoló test az (1) gép­elem egyik vagy másik irányú eltolódása közben folytonosan forog saját tengelye körül, miután az egyrészt a szilárdan álló (3) fal (9) bevágása, másrészt az (1) gép­elem sima lapja közrefogva tartja. A (2) és (3) részek ily módon kapcsolatban van­nak egymással, azaz a (2) gépelem el nem tolódhatik. Ha most az (1) gépelemet a (4) nyíl irányában eltoljuk, ez minden aka­dály nélkül tovacsúszik mindaddig, míg (5) ütközője a (2) gépelemhez ütődik. E pil-

Next

/
Thumbnails
Contents