34330. lajstromszámú szabadalom • Gép káposzta és más főzeléknövények vágására

Megjelent 1905. évi november hó lt-én. VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34830. szám. XVIlI/a. OSZTÁLY. Gép káposzta és más főzeléknövények vágására. BOTOS ISTVÁN GÉPLAKATOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 13-ika. A jelen találmány tárgyát gép képezi ká­poszta és más főzeléknövények vágására, illetőleg aprítására. Ez, a gép rendkívül egyszerű szerkezete, könnyű kezelhetősége és nagy munkabírása által tűnik ki. A gép hajtása nagy áttétellel és igen simán tör­ténhetik és lehet akár géphajtásra, akár pedig kézi hajtásra berendezve. A forgó fe­nékre szerelt vágó kések úgy vannak el­rendezve, hogy a káposzta és más effélék szeletvastagsága a kés szabályozhatósága következtében különböző lehet. A kicserél­hetően és utánállíthatóan elrendezett ké­sek a legkülönfélébb alakban képezhetők ki a mindenkor vágandó, illetőleg aprítandó főzeléknövénynek megfelelően. A találmány tárgyát képező teljesen zaj­talanul működő gép a csatolt rajzon egy kézi erővel hajtandó kiviteli alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a gép oldalnézete, a 2. ábra ugyanannak fölül nézete, a 3. ábra a gép függélyes metszete a 2. ábra A—B vonalán át, a 4. ábra a kés és korong egy részének ke­resztmetszete a 2. ábra C—D vonala sze­rint, végül az 5. ábra a kés egy részének fölülnézete nagyobb léptékben. Az (1) faállvány négy (2) lábán elhelye­zett helytálló és (31) reteszek segélyé­vel fogva tartott (3) tartály a (4) válasz­fal által két részre van osztva, oly czél­ból, hogy a káposzta a forgásnál akadályt találjon. A válaszfal alsó részére egy vaspánt van ráhúzva, melynek közepén egy, a válaszfal testébe hatoló üreget alkotó (5) vashüvely van kiképezve. Ez a vashüvely egyik csap­ágyául szolgál az állvány másik (6) csap­ágyába is forgathatóan behelyezett függé­lyes (7) tengelynek, mely a csapágyak kü­lönös kiképzése folytán beállíthatóan, azaz kissé megemelhetően, illetve sülyeszthetően van elrendezve. A (7) tengely ugyanis alsó végével egy csavarmenetes hüvelybe be­dugott (34) csapszögön nyugszik föl. Ha már most a tengely alsó vége idővel kissé elkopik, a (34) csapszög csekély kicsava­rásával a tengely kissé megemeltetik. A (7) tengelyre és pedig a (3) tartály alsó szélével egy síkban egy, a tartály belső át­mérőjével egyenlő (8) vaskorong van föl­ékelve, úgy hogy a korong a tengely for­gásában résztvesz. A korong alatt a rézsú­tos fenékkel bíró és a (7) tengelyt át­bocsátó (9) elvezető tartály van elrendezve, mely a (10) reteszek elforgatása után a (11) MAGY. SZABADALMI

Next

/
Thumbnails
Contents