33987. lajstromszámú szabadalom • Belső elégetéssel bíró turbina

Megjelent 1905. évi október hó 2-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33987. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Belső elégetéssel biró turbina. WASLEY THOMAS JAMES JOSEPH MÉRNÖK GATESHEAD-ON-TYNEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 21-ike. Jelen találmány belső elégetéssel biró turbinára vonatkozik, mely gyűrűalakban futó gázáramok egymásra következése által lökésszerűen hajtatik, mi mellett a gázára­mok valamely robbanó keveréknek egy kü­lönleges égetőkamrában való meggyújtása által állíttatnak elő. Ezen égetőkamra kü­lönlegessége abban áll, hogy kiterjeszthető és összehúzható és hogy kiterjeszkedésénél gyűrűalakú kiáramlócsatornát állít elő. A robbanó keverék sűrített állapotban vezet­tetik ezen égetőkamrába, mi mellett a kam­rát nyomórúgók, vagy az utóbbiakhoz ha­sonlóan ható légpárna, — mely a kamra töl­tése által kifejtett nyomás ellenében műkö­dik, — összehúzott, illetve zárt állapotban tartja, míg a töltés meggyújtásánál a kamra önműködően kiterjeszkddik és a robbanás folytán fejlődött gázok gyűrűalakú gázáram­ban, a képződő gyűrűalakú kiáramlócsator­nán át eltávoznak ; a kiárainlócsatornát czélszerű oly módon elrendezni, hogy az említett gázáram a turbinalapátok közép­vonala hosszában vezettessék. A kamrát erre a rugók vagy a légpárna ismét össze­nyomja, illetve elzárja, mi mellett a kamra a robbanó keverékből uj töltést kap, mely a kamrában meggyulad. A következőkben a föntleírt sajátsá­gokkal bíró égetőkamra néhány kiviteli alakja a mellékelt rajz alapján van leírva, mely kamrák alakja és szerkezeti részletei természetesen módosíthatók. A találmány tárgya úgy radial-, mint achsziálturbináknál alkalmazható. Kettős vagy többszörös radiálturbinákkal két vagy több égetőkamrát rendezünk el a hozzátar­tozó részekkel együtt. A mellékelt rajzon az 1. ábra egy a találmány értelmében szerkesztett, belső elégetéssel bíró kettős radiálturbinát részben hosszmetszetben, rész­ben oldalnézetben tüntet fel. A 2. ábra az 1. ábra (x x) vonala szerinti metszete. A 3. ábra egy belső elégetéssel bíró, egy­szerű kamrával ellátott achsziálturbina hossz­metszete. A 4. ábra a kiterjeszkedő és összenyom ható égetőkamra másik kiviteli alakjának hosszmetszete. Az 5. ábra a 4. ábra (y y) vonala szerinti metszete. A 6. ábra az égetőkamra további kiviteli alakjának hosszmetszete. Az 1. és 2. ábrában (a) üres hengert

Next

/
Thumbnails
Contents