33907. lajstromszámú szabadalom • Kártyaépítő játék

Megjelent 1905. évi szeptember hó 20-ííii. MAGY ^rtW KIR. SZABADALM' HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 38907. szám VI/d. OSZTÁLY. Kártyaópítő játék. TÓTH EMI POLGÁRI ISKOLAI TANÍTÓNŐ KECSKEMÉTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április hó 23-ika Jelen találmány tárgyát kártyaépítő já­ték képezi, mely szórakoztatáson kívül ok­tatásra is szolgál és melynek segélyével házakat vagy egyéb tetszés szerinti alako­kat állíthatunk össze. A találmány lényege abban áll, hogy czél­szerűen kéregpapirból, celluloidból vagy ha­sonló anyagból előállított kapcsolótagokkal tetszés szerinti alakú és tetszés szerinti rajzzal, díszítéssel stb. ellátott, az össze­állítandó tárgy alakjának megfelelő alakú kéregpapír vagy hasonló lapokat hozunk egymásbadugás által összeköttetésbe, mi­által tetszés szerinti tárgyakat állíthatunk össze. A mellékelt rajzon a találmány tárgya példaképen kártyaházak építésére alkalmas kiviteli alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra egy, a kapcsolótag előállítására szolgáló elem perspektiv nézete; a 2. ábra a kapcsolótagnak két az 1. ábrá­ban föltüntetett elemből való előállítási módját mutatja; a 3. ábra egymás mellé helyezendő kap­csoló tagok összekötésére szolgáló elemet tüntet föl, és a 4. ábra ezen elem alkalmazási módjátáb­rázolja két kapcsolótag összekötésére; az 5. ábra az összeállítandó alak, a jelen esetben a ház oldalfalainak egyikét per­spektiv nézetben mutatja; a 6. ábra a háznak a kapcsolótag és az ol­dalfalak segélyével való előállítási módját tünteti föl; a 7. ábra a kapcsolótag keresztmetszete; a 8. ábra az összeállított ház perspektiv nézete. A találmány értelmében az összeállítandó tárgy, pl. ház, alkatrészeinek összekötésére kapcsolótagokat alkalmazunk, melyek két, 1. ábrában föltüntetett, kéregpapirból stb. készült, (a) lapból áll. Az (a) lapok kétpár­huzamos hosszoldalán hajtogatás által elő­állított (b) fülekkel vannak ellátva, melyek czélszerűen a lap egész hosszában végig­terjednek, azonban a lap hosszánál rövi­debbre, vagy tetszés szerinti alakban is ké­szíthetők; e mellett a hajtogatásokat al­kalmas szövetsáv fölragasztása által erő­síthetjük. Két ily (a) lapból már most oly módon állítunk elő egy kapcsolótagot, hogy az egyik, a 2. ábrában pl. fekvő helyzet­ben rajzolt (a) lap két (b) füle közé a füg­gélyes helyzetben rajzolt lap egyik fülét bedugjuk és erre a vízszintes lap (b) füleit a (c) nyíl értelmében a lapra fekvő fülre forgatjuk. Ezután a függélyesen álló lapot a (d) nyíl értelmében leforgatjuk és a még

Next

/
Thumbnails
Contents