33907. lajstromszámú szabadalom • Kártyaépítő játék

szabad (b) fülét a vízszintes lap és ennek lefektetett fülei közé bedugjuk, mire a kap­csolótag kész. Az ily módon előállított kap­csolótag mind a négy oldalán (e) nyílással bír (4., 6. és 7. ábra), melyek az összeállí­tandó tárgyak megfelelő füleinek vagy tol­datainak stb. befogadására szolgálnak. Az összeállítandó tárgy, pl. ház oldalfalai szintén kéregpapirból vagy hasonlóból elő­állított egyszerű (f) lapokból állnak (5. ábra), melyek tetszés szerinti oldalaikon, a jelen esetben például két párhuzamos olda­lukon hajtogatás által előállított (g) fü­lekkel vannak ellátva. Az (f) lapok (g) fülei a kapcsolótagok (e) nyílásába dughatok és ez által az alak összeállítása végett rög­zíthetők. A kapcsolódarab és az (f) lapok összeállításának módját a 6. ábra mutatja. Ha pl. nagyobb házak előállításánál több kapcsolótagot kell egymással összekötnünk, akkor e czélra (h) lapokat (3. ábra) alkal­mazunk, melyek két-két szomszédos kap­csolódarab (e) nyílásaiba helyezve, két kap­csolótagot egyesítenek egymással (4. ábra). Ily módon tetszés szerint több kapcsolóta­got egyesíthetünk egymással. A 8. ábrában példaképen föltüntetett ház tetőzetét is az oldalfalakhoz hasonló kár­tyalap képezi, csakhogy ezen lap középen is meg van hajlítva, hogy a háztetők szo­kásos alakját vegye föl. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kártyaépítő játék, jellemezve az által, hogy az építendő alak alkatrészeinek, oldalfalainak stb. összekötésére oly kap­csolótagok szolgálnak, melyek két, pa-i pirból, kéregpapirból, celluloidból vagy hasonló anyagból előállított (a) lapból állnak, melyek két párhuzamos oldalu­kon tetszés szerinti alakú és számú fü­lekkel, toldatokkal vagy hasonlókkal vannak ellátva, melyekkel a két (a) lap oly kapcsolódarabbá egyesíttetik, mely köröskörül mind a négy oldalán (e) nyí­lásokkal bír, melyekbe az oldalfalak stb. két párhuzamos oldalán alkalmazott tol­datok, fülek, kiugrások stb. beilleszthe­tők és ily módon a kapcsolótagok oldal­falakkal, stb. egy egésszé egyesíthetők. 2. Az 1. igénypont szerinti kártyaépítő já­téknál több kapcsolótagnak egymással való összekötésére szolgáló (h) lapok, melyek a két szomszédos kapcsolótag (e) nyílásaiba bedughatok. (1 rajzlap melléklettől.' é. . i .«» kBBZv*MYrAR«A«Ac ; rimow. tDbAPMITkN

Next

/
Thumbnails
Contents