33833. lajstromszámú szabadalom • Készülék gázlámpások önműködő távgyújtására és kioltására

Megjelent 1905. évi szeptember hó 17-én. MAGY. -A*, KIR. SZABADALMI WÍM HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 83838. szám. ll/d. OSZTÁLY. Készülék gázlámpások önműködő távgyújtására és kioltására. MINDEN ADOLF GÁZ- ÉS VÍZMÜIGAZGATŐ NEUSTADTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 február hó 24 ike. Jelen találmány olyan gázlámpás gyújtó | és kioltó készülékekre vonatkozik, melyek folyadékelzárás útján működnek, a meny­nyiben egy membránra vagy úszóharangra ható gáznyomás a gázáramot elzárja vagy nyitja. Ily fajta készülékeknek eddig az a hiá­nyuk, hogy a csőhálózatban uralkodó gáz­nyomás állandóságán alapszanak és nem szá­molnak azon nyomásingadozásokkal, melyek fokozott gázfogyasztás esetén, pl. az esti órákban fölléphetnek és ennélfogva a lán­got akkor is kioltják, ha ezt nem akarjuk. Jelen találmány tárgyánál ezen hátrányo­kat olyan berendezés segélyével szüntetjük meg, mely a membránt vagy a harangot annak a gáznyomáscsökkenés okozta sülye­désénél rögzíti, úgy hogy annak sülyedése periodikusan, illetve szakaszosan megy végbe és a gyújtás és oltás csak a meghatározott időpontokban következik be. A mellékelt rajzon a találmány egy fo­ganatosítási alakja van föltüntetve, még pedig az 1. ábra membrán útján működő készülék függélyes metszete sülyesztett helyzetben, a 2. ábra hasonló készüléket mutat föl­emelt helyzetben, melynél azonban úszóha­rang van alkalmazva, 3. ábra vízszintes metszet az 1. ábra : 1—1 vonala szerint, a 4. ábra függélyes metszet a 3. ábra 2—2 vonala szerint, az 5., 6. és 7. ábrák a periodikus gyújtó­kapcsolás részletei, míg a 8. ábra a gyújtásra szolgáló galvánelem függélyes metszete. A készüléket a gáznyomás alatt álló (b) közeg (membrán vagy úszóharang) számára való (a) tok és a reácsavarolt (c) süveg fog­lalja magában, mely utóbbi az izzótest láng­zóját és ennek levegőszabályozó (d) hüve­lyét hordja. A gáznyomás alatt álló (b) közeg köze­pén (2. ábra) a lángzó függélyes (e) gáz­beömlési csöve van megerősítve, úgy hogy ez a (b) közeggel együtt emelkedik és sü­lyed. Az (e) cső alsó vége az (f) edénybe merül, mely higannyal vagy más effélével van megtöltve; ezen folyadékba való beme­rülés vagy ebből való kiemelkedés folytán az (e) cső elzáratik vagy nyittatik. Az (e) cső fölső részén, úgy mint a kö­zönséges gáz izzófénylángzóknál, a (g) fúvófej van elrendezve, mely a gáznyomás alatt álló (b) közeg emelkedésénél a (d) le­vegő szabályozó hüvelybe tolódik és ezt rész­ben elzárja, úgy hogy a gyújtás pillanatá-

Next

/
Thumbnails
Contents