33821. lajstromszámú szabadalom • Javítás sineken mozgó járművek alvázain

Megjelent lí)Oö. évi szeptember hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 33821. szám. v/b. OSZTÁLY. Javítás síneken mozgó járművek alvázain. BARGISCHE STAHL-INDUSTR1E G. M. B H. CZÉG REMSCHEIDBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 4-ike. Jelen találmány síneken mozgó járművek alvázára vonatkozik (vasúti, közúti és efféle kocsik), melyeknél két egytengelyű forgó állványzat alkalmaztatik s ezeknek függélyes forgó csapjai a keréktengelyek között szimmetrikusan vannak a kocsivázon elrendezve. Az eddig ismert ilyen fajtájú kocsialvá­zaknál a kocsiteher a forgó állványokra függő berendezések által vitetik át, úgy hogy, miután a kocsi egy görbe pályát be­futott, — melynél az ekkor föllépő röpítő erő a kocsiszekrényt a forgórészhez képest oldalirányban kitolja és egyszersmind a kocsitengelyeket radiálisan állítja be — a kocsiszekrény ismét önműködőlég visszatér­jen középhelyzetébe és a tengelyek is a sínekre merőleges helyzetbe hozassanak. A kocsiszekrénynek ezen oldalmozgásánál a függesztőrészek ívalakban kilengenek, mely ívnek görbületi sugara a fölfüggesztőrúd hosszával egyenlő. A röpítő erő nagyságától függ a kocsi­szekrény kisebb vagy nagyobb mértékben való kilengése és annak megfelelőleg az ellenálló kocsiteher többé vagy kevésbbé kell hogy érvényesüljön. Minthogy egyenlő gyorsaságnál a röpítő erő a vágány görbületi sugarától függ, a függesztékek hosszát a vágányív görbületi sugarának megfelelőleg kell választani. A kocsialváz készítésénél azonban igen gyakran oly méretekhez vagyunk kötve, a melyek mellett sokszor lehetetlennek lát­szik a fönt említett berendezés használatá­nál a függesztőrudazatot a számított hosz­szúságban előállítani. Hogy ezen nehézségeket kiküszöbölhes­sük, jelen találmány szerint a kocsiszek­rény terhét a forgó állványzatra himbatá­masztók segélyével visszük át, melyek eset­leg más okból korlátolt magasság mellett is úgy szerkeszthetők, hogy a kocsiszek­rény a forgó állványzathoz képest még a legnagyobb várható röpítő erő hatása alatt­is még eltolódhatik és ismét visszatérjen. Összehasonlításképen az 1. ábrán egy függesztő szerkezet, a 3—5. és 7—13. ábrán pedig egy ugyan­olyan nagyságú himbatámaszték különböző állásban különféle kivitelben van bemu­tatva; a 2. és 6. ábra a különböző állásban lévő emelőkarok görbületi diagrammjait mu­tatja. Ha az (a—o) hosszúságú függesztő rúd által leírt körnegyedet beosztjuk 0—90°-ig (1. ábra) egyenlő részekre, pl. 10—10

Next

/
Thumbnails
Contents