33724. lajstromszámú szabadalom • Habverő és vajköpülő

Megjelent 1906. évi augusztus h ó 22-én. iMAGY. ^tev KIR SZABADALMI II IVAT A L SZABADALMI LELRAS 33724 szám. x/f. OSZTÁLY. Habverő és vajköpülő. POLGÁR EMIL BÁDOGOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 deczember hó 3 ika Jelen találmány tárgyát habverő és vaj­kőpiilő készülék képezi, melynél a verőla­pátoknak ide-oda való forgást adunk s a mellett a forgássebességet könnyen változ­tathatjuk a szerint, a mint vajat akarunk köpülni, vagy pedig habot verni. A lapátok­nak ide-oda való forgatása, valamint a forgássebességnek könnyű szabályozhatása igen gyors és tökéletes munkát eredmé­nyez, úgy hogy jelen készülék az eddigie­ket munkabírásban jóval fölülmúlja. A találmány lényege abban áll, hogy a verőlapátok tengelyén csavaranya van al­kalmazva, melyben egy csavarorsó tetsző­leges hajtóművel tengelyirányban ide-oda mozgatható, úgy hogy ez által a csavaranya és így a verőlapátok is ismert módon ide­oda való forgó mozgást nyernek, melynek forgássebességét a csavarorsó mozgásse­besfeégének változtatása által tetszés sze­rint szabályozhatjuk. Az alábbiakban a találmány tárgya a mel­lékelt rajzon föltüntetett példaképeni kivi­teli alak alapján van részletesen leírva. Az 1. ábra a készülék hosszmetszetét, rész­ben nézetét, a 2. ábra oldalnézetét, a 3. ábra pedig egy részletét mutatja. A (8) verőlapátok az üreges (7) ten­gelyre vannak ráerősítve, melynek fölső része a (6) csavaranyával egy darabot ké­pez, vagy ezzel bármely megfelelő módon össze van kötve. A (6) csavaranyába az (5) csavarorsó van becsavarva, melynek ten­gelyirányban való alternatív mozgása által a (6) csavaranya ismert módon alternatív forgó mozgásba hozható. Az (5) csavarorsó mozgatására bármely megfelelő hajtómű használható. A mellé­kelt rajzon föltüntetett kiviteli alaknál egy különösen alkalmas hajtómű van alkalmazva, mellyel a (6) csavaranya for­gássebessége igen könnyen változtatható s azonkívül a verőlapátoknak még mellékmoz­gás is adható. Az (5) orsó a (4) rúd segélyével az (1) forgattyúval forgatható (2) tengelyre ékelt (3) kerékkel vagy forgattyúval van sugár­irányban állíthatóan csuklósan összekötve, úgy hogy a szerint, a mint a (4) rudat kö­zelebb vagy távolabb állítjuk be a (2) ten­gelyhez, a (2) tengelynek ugyanazon for­dulatszámánál az (5) orsó kisebb vagy na­gyobb sebességgel mozgattatik. Ha a (4) rúd és (5) orsó összeköttetése nem csuklós, hanem merev, akkor — mint az a rajzban föltüntetett kiviteli alaknál látható — a (7) tengely egy (9) keretbe

Next

/
Thumbnails
Contents