33697. lajstromszámú szabadalom • Sebességmérő

Megjelent lí>05. évi augusztus lió 16-án. MAGY. ^ KIH. SZABADALMI í||g H1 VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 3B697. szám. VII/f. OSZTÁLY. Sebességmérő. TROOST HENRIK IGAZGATÓ BERLINBEN. Bejelentésének napja 1905 márczius hó 1-je. Elsőbbsége 1903 julius 8-tól kezdődik. Jelen találmány tárgya sebességmérő, melynél ismert módon sugárirányú forgó csatornák révén folyadéksugarak segélyé­vel nyomás fejtetik ki, mely alkalmas módon méretik. A találmány különösen oly folyadék sebességmérőkre vonatkozik, me­lyek a bifluidtachométerekkel ellentétben csupán egyetlen folyadékkal működnek. Az ismert ily rendszerű sebességmérők aránylag bonyolódott szerkezetűek és ennek meg­felelőleg igen drágák, de még azon hátrány­nyal is bírnak, hogy nyomóhatásuk és ennek megfelelőleg skálájuk nem állapítható meg számítás útján, hanem vagy empirikus úton kell a skálát megállapítani, vagy pedig ellenőrizni kell a beosztást, amidőn még mindig föllépnek hibák az által, hogy helyt­álló szívótér vagy a levegővel közlekedő tar­tály és a forgó nyomótér között, vagy akár a két tér fordított elrendezése mellett is a két tér között tömítőszelenczeszerű összekötte­téseket nem kerülhetünk el. A jelen találmány tárgya szerint igen egyszerű szerkezetű és ennélfogva olcsó sebességemérőre teszünk szert, mely oly pontosan működik, hogy skálája tisztán szá­mítás útján állapítható meg minden esetben ós mely a tömítőszelenczeszerű összekötte­tésből eredő hibákat is kiküszöböli. A talál­mány lényege abban áll, hogy egy forgó tokot egy harántfallal, mely csatornákkal van ellátva, két részre osztunk, amidőn a csatornák az egyik, a légköri levegővel köz­lekedő térbe axiális nyílásban torkolnak, a másik térbe pedig lehetőleg közel a kerü­lethez nyílnak, úgy hogy forgás közben a centrifugális erő hatására az utóbbi térben nyomás keletkezik, mely alkalmas módon mérhető. A találmány tárgya a rajzban több példa­képem foganatosítási alakjában van föltün­tetve. 1. ábra a sebességmérő részben met­szetben, 2. ábra az 1. ábrabeli készülék egy része csekély változtatásokkal, 3. ábra más változat, míg a 4. ábrában a készülék manométerrel kap­csolatban van föltüntetve. Az (1) üreges hengert a három ('2, 3 és 4) fal két (5) és (6) kamrára osztja, melyek egymással a középső (3) falban alkalmazott, előnyösen sugárirányú (8) csatornákon ke­resztül közlekednek, a melyek egyrészről a lehetőleg közel a kerülethez elrendezett (13) nyílásokon át a (6) térrel, másrészről pedig az (5) térbe torkoló központi (7) nyí-

Next

/
Thumbnails
Contents