33697. lajstromszámú szabadalom • Sebességmérő

— 3 — lássál vannak Összekötve. A (6) tér a köz­ponti (9) tömítőszelencze által az átlátszó (10) emelkedőesővel vagy más nyomásmérő­eszközzel pl. manométerrel van összekötve. Az (1) henger a három harántfallal együtt a (11) tengely körül foroghat. A (10) emel­kedőcső a (4) födéllel szilárdan is össze lehet kötve és ezzel együtt foroghat, úgy hogy ez esetben a (9) tömítőszelencze eleshetik. A (12) kapilláris nyíláson át az (5) tér a légköri levegővel közlekedik. A készülék működése a következő: Ha az (5) és (6) terek alkalmas folyadék­kal, czélszerűen kénesővel vannak kitöltve, úgy a folyadék természetesen a (8) csator­nákat sugár alakjában tölti ki. Forgás alkal­mával ezen folyadéksugár a centrifugális erő hatására a mindenkori szögsebességnek megfelelő nyomást fejt ki a (6) térre, mi­közben az (5) térből a (7) nyíláson át folya­dék szívatik föl. A (6) térben előidézett nyomás vagy a (10) emelkedőcsőben vagy pedig manométerrel mérhető és így a szög­sebességre enged következtetni. A fönt leírt sebességmérő azonban csu­pán korlátolt sebességig engedi meg a for­dulatszám növelését, ill. csupán korlátolt sebességek mérésére alkalmazható, mivel bizonyos sebesség túllépésénél a folyadék az (5) térből a centrifugális erő hatására a (12) kapilláris csöveken keresztül kifecsken­deztetnék. Ezen hátrányt azonban a (12) kapilláris csatornáknak a 2. ábrában föltün­tetett alakj a mellett elkerülhetjük. Itt a (12) csatornák a (3) falban a középponthoz kö­zel kezdődnek és a (3, 1) és (4) falakon keresztülvezetve ugyancsak födő közepéhez lehetőleg közel végződnek. Ily elrendezés mellett sem szoríttatik a (12) csatornákba és így azokból ki sem fecskendeztethetik. A légköri levegővel való közlekedést a kifecskendezés biztos meggátlása mellett a 3. és 4. ábrabeli elrendezéssel érhetjük el legjobban. Itt ismét (1) a forgó henger, mely a (2) és (4) födővel és a belső (3) harántfallal van ellátva ; a henger a levegővel közlekedő (5) térre és (6) nyomótérre van osztva és egyrészről a (11) tengely körül, másrészről pedig a csatornaszerűen és emelkedőcső alakjában kiképezett (10) tengely körül forog. Ezen helytálló tengely alsó végén a (14) tárcsa van alkalmazva, mely ismert módon egy vagy több excentrikusan torkoló (15) csatornával vau ellátva. A (3) falban alkal­mazott nyílás a nyomótér felé czélszerűen a (16) lemezzel van lefödve, azonban ez nem okvetlenül szükséges. A hatás lénye­gileg ugyanaz, mint az 1. ábra kapcsán fönt leíratott. A folyadékot centrifugális erő a (8) csatornán keresztül az (5) térből a (6) térbe szorítja, melyből (10) tengely, ill. emelkedőcső excentrikusan torkoló (15) csatornájába ha­tol és pedig oly helyen lép a folyadék az emelkedőcBÖbe, amelyen a nyomás centri­fugális erő folytán a legnagyobb. 4 levegő az (5) térbe a (2) födő (17) furatán keresztül juthat be, mely furat egy­szersmind a (10) cső befogadására szolgál. A fönt leírt foganatosítási alakoknál a forgássebesség szemléltetése emelkedőcsővel történik, amihez több vagy kevesebb folya­dékra van szükség. Ha azonban a sebességet pl.folyadékkal megtöltött manométer segélyé­vel tesszük szemlélhetővé, úgy a levegővel közlekedő tér igen kis méretű lehet amint ez a 4. ábrában látható. Az (1) hengerben, mely a (2) födővel és a sugárirányú (8) csatornákkal ellátott (3) födővel van lezárva, a (3. ábrában már föltüntetett) (14) tárcsa van elrendezve, mely egy vagy több a tengelyen kívül vagyis excentrikusan torkoló (15) csa­tornával van ellátva. A hengerben és a (15) csatornában levő tér a (6) nyomóteret kép­viseli. A légköri levegővel közlekedő (5) tér a (18) csődarab furata képviseli, mely cső­darab ágyazásul szolgáló csapgyanánt lehet kiképezve. A tengely gyanánt szolgáló (10) cső tetszőleges alkalmas szerkezetű (20) ma­nométerrel van összekötve. Ha ezen készü­léknél az (5) és (6) tér, valamint a (10) cső kénesővel van megtöltve és a készüléket forgásba hozzuk, úgy már igen kis, úgy­szólván észrevehetetlen folyadékeltolódás elegendő, hogy a (20) manométeren a forgás­sebességváltozás fölismerhető legyen. Mivel itt folyadék fölszívásról már alig lehet szó, úgy az (5) szívótér méretei is igen csekélyek lehetnek, amint ez a 4. ábrából látható.

Next

/
Thumbnails
Contents