33695. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tetszőleges minták megóvására és bemutatására

Meg-jelent 1905. évi augusztus hó 16-áu. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33695. szám. IX/h OSZTÁLY. Berendezés tetszőleges minták megóvására és bemutatására. SEIDNEB EMIL KŐNYOMDA TULAJDONOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 7-ike. Találmányom tárgya egy berendezes tet­szőleges, főleg szövet-, csipke- és más ha­sonló minták megóvására és bemutatására, mely minták az önműködően fölgördülő füg­gönyök módjára önműködően föltekercse­lődő csíkokra vannak fölragasztva, miköz­ben a föltekercselő berendezések egy tokba vannak zárva, a csíkok pedig egyik végük­kel eme tok egy hasítékából kinyúlnak, és az eme végükön alkalmazott fogantyú se­gélyével a tokból tetszőleges hosszúságban kihúzhatók és önműködő kilincsművek se­gélyével a kihúzott állapotban rögzíthetők. Ha a kilincsműveket ismert módon kivált­juk, a csíkok ismét önműködően tekercse­lődnek föl. Ez a berendezés példaképen a csatolt rajzon látható, nevezetesen az 1. ábra a berendezés három mintacsíkkal ellátott foganatosítási alakjának függélyes keresztmetszete, a 2. ábra pedig ennek kisebb léptékben raj­zolt axonometrikus képe; a 3. és 4. ábra a berendezés két más fo­ganatosítási alakját tünteti föl. Mint az az 1. és 2. ábrán látható, a be­rendezésnek (a) tokja van, melyben a (b) mintákat viselő (c) csíkok három, a tok két oldalfalába ágyazott, egymással párhuza­mos (d) tengelyre vannak föltekercselve. Eme (d) tengelyek ismert és tetszőleges szerkezetű önműködő föltekercselőkkel van­. nak fölszerelve. A (c) mintaszalagok egyik ' vége természetesen a (d) tengelyekhez van erősítve, másik szabad vége pedig az (a) tok­nak a (d) tengelyekkel párhuzamos (c) hasíté­kain van kivezetve és itt (f) fogantyúkkal és az (e) hasítékokat lefödő (g) léczekkel van ellátva, mi meggátolja, hogy a (c) mintaszalag a tokba teljesen visszacsússzon. Az (f) fogantyú segélyével az egyes (c) csí­kokat tetszőleges messze előre lehet húzni (lásd a 2. ábrát), úgy hogy a csíkon meg­erősített (b) mintákat meg lehet tekinteni. Mindegyik tengelyen ezenkívül még egy is­mert önműködő elreteszelés, pl. az 1. áb­rán fölül látható (h) kilincses elreteszelés is meg van erősítve, mely lehetővé teszi, hogy a kihúzott csíkot az önműködően föl­gördülő függönyök módjára bármely tetsző­leges helyzetben rögzíthessük. Az önmű­ködő elreteszelés megszüntetésénél —mely czélból a szalagot ismert módon csak kissé meghúzzuk —- a (d) tengely forgásnak in­dul és a mintacsíkot föltekercseli, míg az (f) lécz az (e) hasítékot nem éri és ezt el­zárva, a csík további föltekercselődését meg nem gátolja. Az (a) toknak fölül fo-

Next

/
Thumbnails
Contents