33695. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tetszőleges minták megóvására és bemutatására

— 2 gantyúja van és így könnyen kezelhető mintabőröndöt képez. Természetesen, hogy sokkal nagyobb tokot helytálló mintaszek­rény gyanánt is lehet szerkeszteni, mely­ben azután jóval több mintacsíkot helyez­hetünk el. Minden esetben módunkban áll az, hogy a tok egyik falát nyithatóvá te­gyük, mikor a mintatekercsek hozzáférhe­tőkké, illetve kiválthatókká válnak. Ép így módunkban áll az is, hogy a tokot az előbb leírttól eltérően, pl. oszlop gyanánt képez­zük ki, melyben a függélyes helyzetű és az oszlop palástfölületének függélyes hasíté­kain át kihúzható mintacsíkok egyes egy­más fölött fekvő csoportokban vannak el­helyezve. A 3. ábrán látható foganatosítási alak­nál csak egy mintacsík van alkalmazva, mely egy igen könnyen kezelhető, ugyan­csak (i) fogantyúval ellátott, hengeres (a) tokban van elrendezve, míg a 4. ábrán lát­ható foganatosítási alaknál két ily nagyobb | berendezés útibőrönddé van egyesítve. Mint ahogy az ezeken a foganatosítási j alakokon is látható, a találmány tárgyát i képező berendezés igen sokféleképen ké- ! pezhető ki, a nélkül, hogy ez a találmány i lényegét érintené. Ép így mellékes az is, hogy az önműködő föltekercselő és elrete­szelés hogyan van szerkesztve. SZABADALMI IGÍNY. Berendezés tetszőleges minták — főleg szövőipari minták — megóvására és be­mutatására, az által jellemezve, hogy egy megfelelő tokban egy vagy több, önműködő vagy más elreteszeléssel ellá­tott, ismert szerkezetű önműködő fölte­kercselő tengely van ágyazva, melyen a mintacsíkok egyik vége meg van erő­sítve és melyre a csíkok föl vannak te­kercselve, míg a csíkoknak a toknak a tengelyekkel párhuzamos hasítékon ki­nyúló végei fogantyúkkal ellátott lé­czekkel vannak fölszerelve, melyek a hasítékok elzárását képezve, a mintacsí­koknak a tokba való teljes behúzását meggátolják és annak tetszőleges mérvű kihúzását lehetővé teszik; mely szerke­zetnél az elreteszelés a kihúzott szala­got ismert módon bármely tetszőleges helyzetében elreteszeli, a föltekercselő tengely pedig ugyancsak ismert módon, önműködően föltekercseli. (I rajzlap melléklettel.) „LUB RAEZVANT RJLRGABIR NYOMDÁJA HU3APUTH>

Next

/
Thumbnails
Contents