33659. lajstromszámú szabadalom • Köszörülő- ill. csiszolótest (korong) és eljárás annak előállítására

.Megjelent 1905. évi augusztus hó 12-én. MAG V SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 33659. szám. XII/f. OSZTÁLY. Köszörülő, illetve csiszoló test (korong) és eljárás előállítására. SINKAY EMIL MŰEGYETEMI HALLGATÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 augusztus hó 16-ika. Jelen találmány tárgyát köszörülő, illetve csiszoló test, korong képezi, mely ugyan­csak jelen találmány keretébe tartozó elő­állítási eljárás folytán oly kiváló műszaki tulajdonságokkal bír, hogy az eddigi hasz­nálatos smirgel, carborundum és hasonló köszörülő korongokat úgy szilárdság, mint munkabírás tekintetében messze fölülmúlja. Ugyanis az eddigi köszörülő és csiszoló­korongok kötőanyaga, eltekintve a könnyen elégő organikus eredetű kötőanyagoktól, általában rideg, törékeny volt, úgy hogy a csiszolóanyag szemcséit összetartotta ugyan, de munkaközben a szemcsékre gyakorolt lökésszerű hatásoknak ridegsége folytán ellenállani nem tudott, minek következ­ménye az lett, hogy az egyes szemcsék kihullottak, kiperegtek s így a korong munkaéle igen rövid idő alatt tönkrement. Magasabb fordulatszám mellett pedig maga a korong is szétszakadt, a mi daczára a legkülönbféle módon és alakban alkalma­zott védő burkolatoknak, számtalan munkás­baleseteknek vált okozójává. Mindezen hátrányok kiküszöbölése a jelen találmány tárgy- képező köszörülő koron­goknál a csiszoló' >r (smirgel, karborundum, diamantin, stb.) k főanyagának czélszerű meg­választása által Ijesen sikerült, még pedig az által, hogy kötőanyagul nem rideg, orga­nikus vagy ásványos anyagot alkalmazunk, hanem oly fémet, mely nagy szilárdság mellett a csiszolóanyag szemcséinek rugal­mas és szívós összetartását biztosítja. A fémes kötőanyagnak alkalmazása külön­leges eljárást igényel, mert közönséges technikai műveletekkel a fémnek és csiszoló­anyag szemcséinek homogén és szilárd egyesítése nem sikerül, a mennyiben vala­mely fémből készült korongba a smirgel, karborundum, vagy hasonló anyag szem­cséit, porát belevinni és egyenletesen elosz­tani lehetetlen s így a találmány értelmé­ben a fémet poralakban alkalmazzuk, mely­hez a csiszolóanyagot megfelelő mennyiség­ben egyenletesen hozzákeverjük és az anyagokat nagy nyomás segélyével egye­sítjük a kívánt alakú szilárd testté. Legújabb anyagvizsgálati kísérletek ugyanis azt mutatták, hogy a különféle fémeknek oxydmentes pora rendkívül magas nyomás alkalmazása mellett szilárd és szívós egésszé egyesíthető még közönséges hőmérsékleten is, magasabb temperaturán és a levegő oxy­dáló hatásának kizárása mellett pedig arány­lag kisebb nyomásnál is sikerül a fémpor­nak homogén, kompakt és szívós egyesítése. Ez utóbbi eljárás tehát nem más, mint a

Next

/
Thumbnails
Contents