33566. lajstromszámú szabadalom • Giroszkóp-készülék torpedók kormányzására és máseféle czélokra

Megjelent 1905. évi jiilius lió 26-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 33566. szám. XIX/f. OSZTÁLY. Giroszkop-készűlék torpedók kormányzására és másféle czélokra. E. W. BLISS COMPANY CZÉG BOROUGH OF BROOKLYNBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 szeptember hó 21-ike. Jelen találmány olyan giroszkopkészü­lékekre vonatkozik, melyek automobil-tor­pedók kormányozására és másféle czélokra, mint pl. hajón vagy más mozgó testen fix tengelyek vagy síkok megtartására szolgál­nak. A giroszkop oly forgó testből vagy lendítő kerékből áll. mely gyűrűk, illetve fölfüggesztő kengyelek közvetítésével oly módon van alátámasztva, hogy tehetetlen­sége folytán — a külső tartó mozgása da­czára - megtartja eredeti forgási síkját. A giroszkop ezidő szerint főképen a White­head-féle torpedók Obry-féle kormány mű­vénél talál alkalmazást. Az Obry-féle gi­roszkopot egy óraművet működtető feszítő­rúgó hozza forgásba, mialatt a lendítőkerék fölfüggesztő kengyelei nyugalmi helyzetben rögzítve tartatnak ós kiváltatnak, ha a forgómozgás tetőpontját érte el, hogy a giroszkop fölszabadíttassék. Jelen találmány tárgya olyan készülék, melynél a lendítőkerék hajtására és a ki­váltókészűlék működtetésére nyomás alatt álló levegőt alkalmazunk; a találmány ezen kívül a giroszkop szerkezeti javítását is czélozza. A nyomás alatt álló levegő az indítószelepen és időzőszelepen át a turbina­mótorba lép, mely a reakciós kerékből és a fuvókából áll. Előnyös, ha a lendítőkerék szolgál reakciós kerék gyanánt. Bizonyos idő múlva, mely elégséges arra, hogy a lendítőkerék a szükséges sebességet elérje, működésbe lép az időzőszelep és elzárja a légáramot, mire a nyomás alatt álló levegő közvetlenül a kiváltó készüléket működteti, hogy a fölfüggesztő kengyeleket kiváltsa és a giroszkopot szabaddá tegye. A készüléknek egy előnyös foganatosítási alakja a mellékelt rajzokon van föltün­tetve. Az 1. ábra egy Whitehead-féle torpedó hátsó részének merőleges hosszmetszete, melyen jelen találmány alkalmazása van föltün­tetve. A 2. ábra a nyomás alatt álló levegőnek útját vázlatosan ábrázolja. A 3. ábra a torpedószekrény egy részének keresztmetszete, melyben a giroszkop vég­nézete részben merőlegesen metszve hátul­ról látható. A 4. ábra a giroszkop merőleges hosszmet­szete a 3. ábra 4—4 vonala szerint, mi mellett a fölfüggesztő kengyelek rögzített helyzetben a megindításra készen vannak föltiintetve. Az 5. ábra merőleges metszet a 4. ábra 5 5 vonala szerint. A

Next

/
Thumbnails
Contents