33495. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vasúti járműveknél az egyes kerekek nyomásainak megmérésére

Megjelent lí)(>5. évi julius hó 12-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 33495. szám. VII/f. OSZTÁLY. Berendezés vasúti járműveknél az egyes kerekek nyomásainak megmérésére. ZEIDLER EMIL TIVADAR MÉRNÖK RIESABAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 február hó 28-ika. A vasúti járműveknél az egyes kere­kek megterhelésének meghatározása a tu­lajdonképeni mérésen kívül három műve­letet igényel, nevezetesen az egyes mérle­geknek a kerekek alá való helyezését, a kerekeknek a járósínekről való fölemelését és újbóli lebocsátását. Ezen három műve­letet az eddig ismert mérőberendezéseknél a mérleg közvetítésével végzik, amennyiben ez utóbbi egy emelőszerkezettel van kom­binálva, ami a berendezést bonyolulttá és nehézzé tette. A jelen találmány szerinti mérőberende­zésnél az emelőszerkezet a mérlegtől telje­sen el van választva. A mellékelt rajzon az 1. ábra oldalnézetben s részben átmetszve oly mérleget mutat, melynél az emelőszer­kezet kézzel működtethető, míg a 2. ábra oly kiviteli alak oldalnézete, mely­nél az emelőszerkezet működtetésére nyo­móhengerek szolgálnak, a 3., 4., 5. és 6. ábrán az emelőszerkezet különböző kiviteli alakjai keresztmetszetben láthatók, végül a 7. ábra a mérleg teherkarjának oldalné­zetét részben átmetszve és végnézetben mutatja. A mérleg lényeges részei az (M) keret és az (S) mérőoszlop. A keret egyfelől az (L) excentrikus vagy bütykös tengelyre, más­felöl pedig (R) futógörgőkre támaszkodik s az egykarú (w) teheremelőnek ék és állító csavar segélyével magassági irányban elmoz­dítható csapágyperselyeit, továbbá a két­karú (v) mérőemelőt hordja, mely az (S) osz­lop fölső végére van ágyazva. A teheremelőt ós mérőemelőt saját súlya tartja az ágycsészékben s ezen emelők meg­terhelés nélkül is az egyensúlyi helyzetbe állnak be, úgy hogy a mérést azonnal le­het végezni. Hogy ezen magában véve ismeretes eme­lőelrendezés az egyes kerekekhez való mér­legeknél alkalmazható legyen, az egykarú (w) emelő, valamint a keréknyomást ezen emelő (s) teherélére ávivő szerkezet (7. ábra) sajátosan képezendő ki. Mivel ugyanis a (w) teheremelő egykarú, ezen emelőnek (sO) forgási élét az (s) teherél és a járosín közötti igen szűk térben kell elhelyezni, tehát a forgási élnek a teherélhez a lehető legközelebb kell feküdnie. Mint a 7. ábra mutatja, ezt úgy valósíthatjuk meg, hogy a két élt egyetlen egy (Q) testben egyesítjük s ezen test hosszának közepén az (s) teher­élt, ez utóbbi két végén pedig az (sO) for­gási élt rendezzük el. Hogy a kereknyomás a mélyebben fekvő középső (s) teherélre legyen átvihető, anélkül hogy a (Q) testet

Next

/
Thumbnails
Contents