33436. lajstromszámú szabadalom • Javítások elektromos mótorkocsikon

Megjelent 1905. évi július hó 3-án. MAGY. KIR. SZABADALMI ^g g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33436. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Javítások elektromos mótorkocsikon. CANTONO JENŐ MŰSZAKI KAPITÁNY RÓMÁBAN. Pótszabadalom a 20503. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 julius hó 21-ike. A 20503. számú szabadalomban elektro­mos járművek számára olyan kormányszer­kezet van ismertetve, melynél a mechanikai kormányzással járó nagymérvű erőkifejtés fölöslegessé válik, a mennyiben a kormány­zás elősegítésére oly elektromos kapcsolások lésíttetnek, melyek folytán a kocsit hajtó motorok különböző sebességgel forognak, úgy, hogy a kocsi mellső kerekeinek egyike gyorsabban forog, mint a másik és így az egyik kerék megelőzi a másikat és a kocsi a kívánt irányban halad. Ezen czél elérésére a törzsszabadalomban három egymástól külön álló, de együtt működő (B, C és D) kapcsoló, illetve át­kapcsoló szolgál, mi mellett azonban a kor­mánykerék útján nemcsak az elektromos átkapcsoló működtethető, hanem a kormány­zás az (P és W) lánczkerekek segélyével mechanikai úton is végezhető. Jelen találmány tárgyát tevő újítások már most abban állanak, hogy az említett kapcsolók közül kettő egyesítve van, miáltal azok kezelése egyszerűbb és gyakorlati igé­nyeknek megfelelőbb lett. További javítás abban áll, hogy míg a törzsszabadalomban a mágneseket gerjesztő áramkörök állandóan a telep teljes feszült­ségével tápláltattak, addig jelen találmány tárgyánál a mágnesező áramkörök soroza­tosan vannak kapcsolva, minek folytán egy­egy mótorgerjesztő áramkörének feszültsége a telep félfeszültségével egyenlő. Ezen kö­rülmény előnye abban áll, hogy a gerjesztő áramkörök számára nagyobb átmérőjű huza­lokat alkalmazhatunk, a mi viszont kisebb energiafogyasztással jár, mi mellett még az ampérmenetek kisebb térben rendezhetők el. Azonkívül lehetővé válik, hogy az egyes motorok gerjesztésének mértékét és ennek folytán azok fordulatszámát a kapocsfeszült­ség változtatásával szabályozhassuk, úgy, hogy az ezen czélra szolgáló sorozatos ellen­állás a jelen találmány szerinti motorkocsik­nál elhagyható. A találmány tárgyát tevő újítások a mel­lékelt rajzon vannak feltűntetve, a hol az 1. ábra a kocsi elektromos berendezését és az egyes szerkezeti részek elektromos kapcsolatát vázlatosan mutatja, a 2. ábra az elektromos kapcsolások egy másik foganatosítási alakját tünteti föl, a 3. ábrán a kocsi mellső kerékpárja, vala­mint a mechanikai és elektromos kormány­szerkezet látható, míg a 4. ábra az elektromos kormánykapcsoló egy másik szerkezeti foganatosítását ábrá­zolja.

Next

/
Thumbnails
Contents