33412. lajstromszámú szabadalom • Vasúti kocsikapcsolás

Megjelent 1905. évi jnlius lió 1-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33412. szám. V/b. OSZTÁLY. Vasúti kocsikapcsolás. THE NATIONAL MALLEABLE CASTINGS COMPANY CZÉG CLEVELANDBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 május hó 5-ike. A találmány az ismert önműködő vasúti­kocsi-kapcsolásokra (középütközős kapcso­lásokra) vonatkozik, melyek a közös vonó-és ütközőszerkezetre vannak szerelve és tárgya a találmánynak eme kapcsolás oly foganatosítási alakja, mely az átmeneti idő. alatt, vagyis akkor is használható, mikor a járműveknek csak egy részén van az új önműködő kapcsolás fölszerelve, más ré­szén ellenben csak a régi csavarorsós kap­csolás van még alkalmazva. Ebből a czél­ból a kapcsolást a jármű alvázához viszo­nyítva, három helyzetbe lehet beállítani. 1. a külső helyzetbe, ha a két egymás­sal kapcsolandó jármű mindegyike önmű­ködő kapcsolással van ugyan fölszerelve, de a csavarorsós kapcsolásnál alkalmazott szélső ütközők nincsenek még eltávolítva; 2. a középhelyzetbe, ha a járművek mind föl vannak az önműködő kapcsolással sze­relve és ha ezekről a szélső ütközők mind le vannak szerelve, 3. a belső helyzetbe, ha az önműködő kapcsolással fölszerelt kocsit csavarorsós kapcsolással és szélső ütközőkkel fölszerelt kocsival kell kapcsolni. A találmány tárgyának egy foganatosí­tási alakja a csatolt rajzon látható, neve­zetesen az 1. ábra a kapcsolás fölülnézete ennek kö­zépállásánál, a 2. ábra a megfelelő alulnézet ugyan­csak a kapcsolás középállásánál és a 3. ábra egy fölülnézet, melynél a kap­csolás az alvázzal összekötve nincs. A 4. ábra a kapcsolás oldal-, az 5. ábra annak elölnézete és a 6. ábra a kapcsolófej szárainak három nézete. A kapcsolófej (a) szárának kétoldalt (al) kivágásai vannak, melyekbe a (b) vonó ken­gyel T-alakú végei fogódzanak. Az (al) ki­vágások akként vannak méretezve, hogy azok hosszanti irányban, bizonyos viszony­lagos elmozdulást engedjenek meg a vonó­kengyel és kapcsolófej között. A hátsó végével a (b) vonókengyel hátsó végéhez csatlakozó és mellső végével a kapcsolófej szárában vezetett (f) rúdon nyugvó (e) rúdra két (c cl) rúgópár van fölhúzva, melyek egymás mögött a három (d) rúgótányér között foglalnak helyet. Az (a) kapcsolófej szárának hátsó végén az (fl) hornyokban az (f) rudak tolódhatnak el

Next

/
Thumbnails
Contents