33325. lajstromszámú szabadalom • Elektromechanikus kapcsolószerkezet önműködő díjszerű telefonállomás számára

Megjelent 1905. évi junius lió 2G-án. MAGY. ^ KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33325. szám. VIT/j- OSZTÁLY. Elektromechanikus kapcsolószerkezet önműködő' díjszedő telefon állomás számára. BLETSCHACHER ROMÁN ÉS STEIDLE HANS KÁROLY KIR. POSTAH1VATALNOKOK MÜNCHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 deczember hó 23-ika. Jelen találmány oly távbeszélő állomásra vonatkozik, mely mechanikus-elektromos kapcsolóelrendezés segítségével önműködő­lég teljesíti a díjszedést,' ha a beszélgetés tényleg létrejött, ellenben, ha az össze­kapcsolás nem létesíthető, a központban levő hivatalnok a szerkezet segítségével a visszafizetést azonnal eszközli annélkül, hogy a felet föl kellene szólítania, hogy a kagylót a horogra fölfüggeszsze. A bedobott pénzdarab ismert módon kon­taktust létesít és ezáltal lehetővé teszi a fölhívást. A pénz beszedése a beszélgetés befejezése után egy támasztó lemezke el­mozdítása folytán következik be és ez a kagyló fölakasztása, vagy az induktor for­gattyújának elforgatásakor történik. Ha a beszélgetés létre nem jött, akkor a pénzdarabot a központ egy alább leírandó elektromágnes közvetítésével visszaszolgál­tatja, mely elektromágnes fegyverzetét ma­gához rántja és ezáltal irányítja a fém­darabot. Az 1. ábrán az önműködő díjszedőkészű­lék előlnézetét és a kapcsolási sémát, a 2. ábrán az önműködő díjszedő oldal­nézetét, s a 3. ábrán az emeltyűrendszer föliilnézetét látjuk. A 4. ábrán a központ kapcsolási sé­mája, az 5. ábrán az önműködő díjszedő összeköt­tetésben az induktorforgattyúval, a 6. ábrán az 5. ábra (h2) és (a2) emel­tyűinek fölülnézete van föltüntetve. A bedobott pénzdarab, mely először a minden önműködő díjszedő-szerkezetnél használatos föl ül vizsgálati készülékeken ha­lad végig, lenyomja a vízszintes és függé­lyes tengely körül elforgatható (h) emel­tyűt (1. ábra), és ezáltal az (1) kontaktust zárja, melyet normális helyzetében az (s) rúgó nyitva tart, záráskor a központ föl­hívását az (I) mágneses induktor segítségé­ül lehetővé téve; a központ fölhívása után kiakasztjuk a kagylót. A kétkarú (H) emeltyű (D) körül fordul és a mikrofon­áramkört s mellékállomás vezetékének (L) elágazását zárja, egyszersmind a (g) vezető­sínt lesülyeszti, mely egy ferde lerézselt (r) kar segítségével a (h) kart az (f) rúgó ellenében oldalirányban elmozgatja; a be­dobott pézdarab az elmozgatható (z) nyelv fölső trapézalakú lapjára esik, melyet a (g) vezetősín lesülyedése és ennek egy máso­dik ferdén lerézselt karja által függélyes középállásba (munkaállás) hoztunk. A (b) fékrész megakadályozza a nyelv-

Next

/
Thumbnails
Contents