33160. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vékony fejlemezzel bíró szögek előállítására

Megjelent !!)05. évi jimius hó 8-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI f|fj|| HIV ATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33160. szám. IX/a/b. OSZTÁLY­Eljárás vékony fejlemezzel biró szögek előállítására. MOTZ FRIGYES GYÁROS SCHÖNEBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 január hó 14-ike. Találmányom tárgya egy eljárás szögek vékony fejlemezének azok szárával hegesz­tés útján történő megbízható egyesítésére. Eddig az ily szögeknél a szár és fejlemez egyesítésére különböző módokon végzett szögecselést vagy a szár becsavarását hasz­nálták, vagy pedig a szögeket akként állí­tották elő, hogy a szárt magából a fej­lemezből vágták ki, azután a fejlemez sík­jából kihajlították, legömbölyítették és ki­hegyezték. Ez az utóbb említett eljárás volt az egyedüli, melynek segélyével az ily szögek szárát kemény anyagból készíthették, de nem engedte meg ez az eljárás azt, hogy a szöget vékony fejlemezzel és szárral készítsék. Tudvalevő, hogy az edzett szögek a lágy szögeknél ellenállóbbak. Mindezek az eljárások azonban csak vas­tag fejlemezzel és szárral bíró szögek elő­állítására alkal masak. Vastag fejlemezek rajzszögeknél azonban annyiban hátrányosak, amennyiben a mun­kát akadályozzák, nevezetesen vagy a rajz­sínek és háromszögeknek a szögek fejébe ütközésére adnak okot, vagy ezek föleme­lését követelik meg, mi a pontos munkát .leheziti meg. Hogy már most a vast ig fejlemezből származó hátrányokat elkerüljék, a fejlemez széleit vékonyabbra esztergályozták vagy sajtolták, de a rajzsínt a szög — mikor ezt teljesen födte — ebben az esetben is any­nyira fölemelte, hogy pontosan egyenes vonalat húzni nem lehetett. A vastag szár viszont igen nagy lyukakat létesít a rajz­deszkán, mi ismét hátrányos. Vastag fejlemezek azonban nem csak rajzszögeknél, hanem más, pld. szőnyeg­szögeknél is hátrányosak, hol ugyancsak kívánatos, hogy a szög csak kevéssé álljon ki a szőnyeg fölé. Eme hátrányok az új eljárásnál elkerül­hetők. A csatolt rajzon példaképen egy rajzszög látható, melynek igen vékony (a) fejlemeze és (b) szára van, "mely az (a) fejlemezzel hegesztés útján van kapcsolva. Ily szög előállítása külön gépen történik, melyhez a fejlemez és szár anyagát önmű­ködően vezetjük hozzá. A hegesztés elek­tromos úton, váltakozóáram segélyével tör­ténik, az áram erősségét és feszültségét, vala­mint (a csak néhány másodperczet igénybe vevő) hegesztési munka időtartamát a szükségletnek megfelelően szabályozzuk. A gép a hegesztett szöget az előállításra használt anyagtól elválasztja, a kész szöget

Next

/
Thumbnails
Contents