33152. lajstromszámú szabadalom • Alacsony nyomású gőzfűtés

Megjelent 190/>. évi június lió 8-án. MAGY. KIR SZABADALMI f|Í|| H 1 VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 38152. szára, n/h. OSZTÁLY. Alacsony nyomású gőzfűtés. KAEFEBLE FBIGYES MÉRNÖK HANNOVERBEN A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 20-ika. Jelen találmány lényege abban áll, hogy a gőz, mely valamely fűtőtestbe áramlik, az ebben levő levegőt (mely a gőznek a kályhában való gyors kiterjeszkedését s ezáltal feszültségének és hőmérsékének csökkenését megakadályozza), a lehető leg­rövidebb idő alatt kiűzi a fűtőtestből, azon czélból, hogy ennek megtörténtével a gőz a kályhatérben minden irányban, különösen fölülről lefelé is szabadon kiterjeszkedhes­sen és mozoghasson s ezáltal a czél, vagyis a kályha egész fölületének lehetőleg egyen­letes, alacsonj' hőmérsékre való hozatala elérhető legyen. Ezen hatások létesítése czéljából gőzve­zető s továbbá szívó- és nyomó fúvókák találnak alkalmazást, melyek alkalmas mó­don illesztetnek a kályhába s melyeken a beáramló fűtőgőznek előbb át kell haladnia, mielőtt a kályhatérbe magába belépne. Ezen fúvókák legczélszerűbben a gőzbe­bocsátó és szabályozó szeleppel köttetnek össze, amint ezt a rajz is feltünteti. A mel­lékelt rajzon az 1. ábra egy ilyen fuvóka-szeleppel ellá­tott kályha hosszmetszete az (a—b) vonal szerint, a 2. ábra a kályha végnézete, a 3. ábra pedig a szelep metszete az (i—k) vonal szerint. A (d) gőzfuvóka csavarmenetes vége a (v) bebocsátó és szabályozó szelepbe van csavarolva s ugyanezen csavarmenetes rész­re van illesztve a (dl) szívó és nyomó fú­vóka is, úgy hogy a két (d) és (dl) fúvóka a bebocsátó és szabályozó szeleppel egy testet, egy úgynevezett fúvóka szelepet képez. Mint az 1. ábra mutatja, az egyes fűtőtestek összekötő csavarai gyanánt szol­gáló csődarabok külön (d2) fuvókákká van­nak kiképezve s mint ilyenek a gőznek a (dl) fúvóka torkolatától a legutolsó fűtő­testig való vezetésére szolgálnak. A külön kiképezett (d2) fúvókák száma, valamint mérete minden egyes kályhánál külön van megállapítva. A gőz a (d) vezető fúvókán a (dl) szívó és nyomó fúvókának szívótérébe áramlik s a szívútér környezetében levő levegőt vagy gőzt magával ragadva, a (dl) fúvóka leg­szűkebb helyén, a nyomóövön keresztül a (dl) fúvóka nyomóterébe szorítja át. Ezen térben tehát mindaddig friss gőz és levegő keveréke fog áramolni, míg levegő is van jelen, ha pedig az összes levegő kihajtatott, akkor ezen tér csak magasabb nyomásű és hőmérsékű friss gőz és a kemenczében levő alacsonyabb nyomású és hőmérsékű gőz keverékét fogja tartalmazni. Ezen keverék most a (dl) fúvóka nyomóteréből a (d2)

Next

/
Thumbnails
Contents