33122. lajstromszámú szabadalom • Golyós csapágy

Megjelent 19()4. évi junius hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 83122. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Golyóscsapágy DEUTSCHE WAFFEN- UND MUNITIONSFABRIKEN CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 27-ike. Találmányunk tárgya oly golyós csapágyra vonatkozik, melynél a golyókat a zaj csök­kentésére és egyéb okokból rugalmasan ki­képezett, illetve záró vagy véglapokkal bíró rúgók által alkotott köztartók tartják a meg­felelő távolságban. Ha az ily golyós csap­ágyakat forgattyúcsapoknál vagy más oly géprészeknél alkalmazzuk, melyeknél a golyós csapágy (a belső gyűrűnek a külső golyóin való futásán kívül) maga is mozgást végez, például kör- vagy más görbepályán mozog, a golyók időszakosan gyorsulást, illetve lassulást előidéző erő hatása alá kerülnek, minek következtében a golyók mindkét esetben tehetetlenségük miatt a csapágy egy pontján összetorlódnak. A golyókra ható gyorsítóerők, illetve a golyók összetorlódását előidéző erők a köz­tartókat túlságosan igénybe veszik és úgy a rúgók, mint ezek záró lemezeinek nagy­mérvű kopását, illetve pusztulását idézik elő, tebát a csapágy helyes működését leg­alább is kérdésessé teszik. Találmányunk czélja már most oly berendezés létesítése, mely eme hátrány elkerülését engedi meg. Ily a találmány szerint szerkesztett golyós­csapágy a csatolt rajzon látható, neve­zetesen az 1. ábra a találmány szerint szerkesztett köztartókkal ellátott csapágy egy részének függélyes metszete, a 2. ábra a köztartó nagyobb léptékben áb­rázolt hosszmetszete, a 3. ábra eme köztartó keresztmetszete, a 4. ábra az egyik vég- vagy elzárólemez és ennek hídjának keresztmetszete, az 5. ábra a véglemez egy más foganatosí­tási alakjának homloknézete a hídlemez le­szerelése után, a 6. ábra pedig eme véglemez és a rásze­relt hídlemez metszete, míg a 7. ábra a köztartóhüvely egy módosított foganatosítási alakja. A találmányunk megvilágítása czéljából az 1. ábrán példaképen föltüntetett golyós­csapágy egy belső (b), külső (a) gyűrűből, a (c) golyókból és ezek között elhelyezett köztariókból áll, melyek különleges kiképe­zése alkotja találmányunk tárgyát. Maga a golyós csapágy szerkezete, továbbá a gyűrűk és golyópályák kiképezése találmányunk szempontjából mellékes. A mi már most a köztartók általános el­rendezését illeti, ezeket (e) spirál vagy tekercsrugók képezik, melyeket a (d) vég­lemezek zárnak el. A véglemezek a rúgók-

Next

/
Thumbnails
Contents