33120. lajstromszámú szabadalom • Újítás a kocsi hosszoldaláról működtethető veszélytelen vasúti kocsikapcsoláson

Megjelent 1905. évi június hó 7-én. MAGY KIR SZABADALMIISSSÉ^ H I VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 83120. szára. V/b. OSZTÁLY Újítás a kocsi hosszoldaláról működtethető veszélytelen vasúti kocsikapcsoláson. SCHULZ AUGUST LAKATOS ÉS. KLEIN KE ALEXANDER ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ PODEJUCHBAN. A szabadalom bejelentésének napja lf04 szeptember hó 13-ika. Jelen találmány tárgyát veszélytelen vas­úti kocsikapcsolás képezi, mely a kocsi hosszoldaláról működtethető a nélkül, hogy a kocsik közé kellene lépni. A találmányt a mellékelt rajz tünteti föl. melyen az 1. ábra a teljesen meglazított fő- és biz­tosító kapcsolás oldalnézete, a 2. ábra ugyanannak fölül nézete, a 3. ábra a biztosító horog feltilnézete, a 4. ábra pedig ezen horog metszete. Az (a) vonóhorog a (b) vonórúdban vég­ződik, melynek végén csavarmenet van ki­képezve s ez utóbbi egy a kocsival szilár­dan összekötött (d) csavaranya-zárral van ellátva. A vonórúd elmozdítására' egy (f) tengely szolgál, melyen a (c) csavarkerék­kel kapcsolódó (e) hajtócsavar ül. A (g) emelő a derékszögben meghajlított (k) kar segélyével a kapcsoló tagok előre és hátra mozgatására szolgál. Az (1) biztosító horgot a főkapcsolás beforgatása alkalmával az (i) csuklós hevedereken lévő (m) bütykök ma­gukkal viszik. Ezen tova vitel a (q) vezető­­peczkek segélyével történik, melyek a biz­tosító horogban vezetett két eltolható (o) sínre vannak erősítve. Az (o) sinek egy (p) összekötő rudat hordanak, mely nyugalmi állapotában az (1) horog fejére fekszik. A (t) kapcsoló kengyelt az (r) és (s) kap­csoló tagokkal együtt a (z) bütykök viszik magukkal fölemelés alkalmával. Két kocsi összekapcsolása a következő módon történik: A (h) tengelyt egy reáillesztett emelő se­gélyével elforgatjuk, minek következtében a (h) tengellyel szilárdan összekötött (i) csuklós hevederek az (r, s, t) kapcsoló ta­gokat fölemelik. Hogy ez utóbbiak az átellenes horogba beforgathatók legyenek, a (g) emelő és a (k) kar segélyével a kapcsoló tagokat ala­nyira visszahúzzuk, a mennyire az (r) tag­ban lévő (n) kivágás megengedi s a (t) kap­csoló kengyelt az átellenes horog előtt föl­emeljük, úgy hogy a kengyel a (g) emelő visszanyomása folytán szabadon a horog fölé hozható lesz és abba beejthető, mire a kapcsolást az (e) tengely és (c) csavarkerék segélyével meghúzzuk. Mint az 1. ábrából látható, az (1) biztosító horog e közben i annyira fölemelkedik, hogy az átellenes ko­csin lévő (t) kapcsoló kengyel beforgatható, ' a mi a következő módon történik:

Next

/
Thumbnails
Contents